Od 1 maja 2023 r. ZMIANA KRYTERIUM W KWALIFIKACJI POJAZDÓW DO WOJEWÓDZIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że od 1 maja 2023 r. zmieniają się kryteria kwalifikacji pojazdów włączanych do ewidencji zabytków województwa mazowieckiego:

 1. określa się wiek pojazdu na – minimum 35 lat, przy czym model lub typ pojazdu nie jest produkowany co najmniej od 20 lat; jego stan jest oryginalny, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego i silnika (minimum 75 % zachowanych części oryginalnych w tym główne podzespoły)
 2. pojazd nie należy do produkcji masowej;
 3. pojazd charakteryzuje się następującymi cechami:
  • stanowi świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia i jego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
  • świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentuje poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego;
  • rzadkość występowania zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym;
  • unikalność rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych, innowacyjnych dla okresu powstania pojazdu;
  • pojazd składa się z oryginalnie wykonanych części lub został odrestaurowany na bazie oryginalnych części i dokumentów;
  • powiązanie z ważnymi wydarzeniami historycznymi, osobistościami lub osiągnięciami sportowymi;
  • zmiany pojazdu wykonane są zgodnie z technologią okresu produkcji.
  • dokumentuje etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej;

POJAZD ZABYTKOWY W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW

 • Art. 3, pkt 1 (…) rzecz ruchoma stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
 • Art. 6 ust. 1, pkt 2 lit. d. (…) ruchomy zabytek techniki to środek transportu taki który świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego.
 • rt. 51 ust. 1 Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii: (…) 14) środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł.
Wymagane dokumenty
– wniosek właściciela pojazdu z prośbą o włączenie do ewidencji;
– karta ewidencyjna zabytku opracowana zgodnie z instrukcjami Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 2 egzemplarzach.

INFORMACJE DODATKOWE

Po rozpatrzeniu wniosku oraz przyjęciu prawidłowo wykonanej karty (rzetelny opis pojazdu, umieszczenie numerów pozwalających na jednoznaczną identyfikację pojazdu, użycie papieru o odpowiedniej grubości – min. 200g/m2) MWKZ włącza ją do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wydając jednocześnie stosowne potwierdzenie. Drugi egzemplarz karty ewidencyjnej trafia do ewidencji krajowej prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.

Pojazdy do ewidencji włączane są na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r., z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z 2011 r.

Comments are closed.

Close Search Window