Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, bądź jego delegatura jest pierwszą instancją do której musi się zwrócić osoba zamierzająca wywieźć zabytek za granicę na podstawie pozwolenia.  Oznacza to, że nie wszystkie przedmioty i  dzieła sztuki  wymagają uzyskania dokumentów wywozowych z WUOZ. Przedmioty, które nie spełniają ustawowej definicji  przedmiotu zabytkowego , określonego w jako : nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły , będące dziełem człowieka  lub związane z jego działalnością  i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia , których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość  historyczną, artystyczną lub naukową  nie pozostają w kręgu zainteresowania  organu konserwatorskiego. W przypadku materiałów bibliotecznych należy zwracać się  do Biblioteki Narodowej.

Kwestie wywozu zabytków za granicę regulują przepisy:

Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  z dnia 23 lipca 2003 r z późniejszymi zmianami ( Dz. U. 2003. nr 162, poz. 1568)
czytaj treść ustawy

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 18 lutego 2011 r w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku , wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
( Dz. U.2011 . nr 50 , poz. 256)
czytaj treść rozporządzenia

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r w sprawie wywozu zabytków za granicę
( Dz. U.2011 . nr 89 , poz. 510)
czytaj treść rozporządzenia

Wymóg uzyskania pozwolenia dotyczy tylko niektórych zabytków, takich  które przekroczyły zarówno progi wiekowe jak  i cenowe, jakie zostały określone w art. 51 ust. 1 ustawy o ochron ( por. poniższa tabela):

L. p.KATEGORIA ZABYTKUCZAS POWSTANIAWARTOŚĆ
1.Zabytki archeologiczne wchodzące w skład zbiorów archeologicznych lub pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryćmające więcej niż 100 latdowolna
2.Elementy stanowiące integralną cześć zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznegomające więcej niż 100 latdowolna
3.Wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, nieobjęte kategorią z pkt 4 i 5mające więcej niż 50 latwyższa niż 40 000 PLN
4.Wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastelemające więcej niż 50 latwyższa niż 16 000 PLN
5.Mozaiki, nieobjęte kategorią z pkt 1 i 2 oraz rysunki wykonane na dowolnym materiale i dowolną technikąmające więcej niż 50 latwyższa niż 12 000 PLN
6.Oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakatymające więcej niż 50 latwyższa niż 16 000 PLN
7.Oryginalne rzeźby, posągi lub ich kopie wykonane tą samą techniką co oryginał, nieobjęte kategorią z pkt 1mające więcej niż 50 latwyższa niż 20 000 PLN
8.Pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywymające więcej niż 50 latwyższa niż 6 000 PLN
9.Pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach rękopisymające więcej niż 50 latwyższa niż 4 000 PLN
10.Pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książkimające więcej niż 100 latwyższa niż 6 000 PLN
11.Pojedyncze mapy drukowane i partyturymające więcej niż 150 latwyższa niż 6000 PLN
12.Kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznychdowolnywyższa niż 16 000 PLN
13.Kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznymdowolnywyższa niż 16 000 PLN
14.Środki transportumające więcej niż 50 latwyższa niż 32 000 PLN
15.Inne zabytkimające więcej niż 50 latwyższa niż 16 000 PLN

Kategorie przedmiotów, które nie obejmuje tabela można wywozić bez pozwolenia, pod warunkiem, że:

 • nie są wpisane do rejestru zabytków
 • nie wchodzą w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych
 • nie znajdują się w inwentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym

Istnieją 4 rodzaje pozwoleń:

 • wielokrotne pozwolenie ogólne ( dla muzeów i instytucji kultury)
 • wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku
 • jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę
 • jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę (wydaje Minister Kultury, ale wnioski składane są za pośrednictwem WKZ)

Pozwolenia na wywóz za granice nie wymagają:

 1. zabytki nieobjęte kategoriami wskazanymi w art. 51 ust. 1 czyli te, które nie są ujęte w powyższej tabeli;
 2. zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, które były objęte procedurą odprawy czasowej lub procedurą uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów prawa celnego;
 3. zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, które były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu ze zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz tych zabytków następuje przed upływem 5 lat od dnia dopuszczenia do obrotu;
 4. zabytki przywiezione z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wywozu tych zabytków dokonuje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 5. zabytki przywiezione z zagranicy przez osoby korzystające z przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych, w tym przywiezione w celu urządzenia wnętrz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
 6. dzieła twórców żyjących – w tym przypadku najprościej zwrócić się do artysty o oświadczenie
 7. zabytki przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej i objęte kategoriami A.1 – A.15 wymienionymi w załączniku do rozporządzenia Rady ( EWG) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury ( Dz. Urz. WE L 39 z dnia 10.02.2009 ), jeżeli ich wartość jest niższa od progów finansowych wymienionych w pkt B tego załącznika;
 8. zabytki, które posiadają potwierdzenie wwozu wystawione przez organ celny lub Straż Graniczną zgodnie z art. 59 ust. 3 pkt 4.

Wywożąc  za granicę zabytek  nie wymagający uzyskania  pozwolenia należy liczyć się z tym, że  w myśl art. 59 ust. 2  w przypadku przedmiotów wzbudzających wątpliwości  służby graniczne lub  organ celny  mogą  zażądać okazania jednego z poniżej wymienionych dokumentów  potwierdzających fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia, czyli:

 1. ocena wskazująca czas powstania zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub organ administracji publicznej; Wzór dokumentu wyżej w Rozporządzeniu MKiDN z dn. 18.02.2011
 2. wycena zabytku wykonana przez instytucje kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Wzór dokumentu wyżej w Rozporządzeniu MKiDN z dn. 18.02.2011
 3. faktura zawierająca dane pozwalające na identyfikację przedmiotu, wystawiona przez podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające fotografię zabytku, wystawione w przejściach granicznych przez organ celny, a w przypadku jego braku przez organ Straży Granicznej . Potwierdzenie jest wystawiane jedynie wtedy, gdy z załączonych dokumentów umożliwiających jednoznaczną identyfikację zabytku oraz jego wiek i wartość wynika, że należy on do kategorii zabytków, o których mowa w art. 51 ust.1; Wzór dokumentu wyżej w Rozporządzeniu MKiDN z dn. 18.02.2011
 5. ubezpieczenie przewozu zabytku z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. pozwolenie na wywóz zabytku z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Comments are closed.

Close Search Window