Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat.

 • Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy. Mogą z nich korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy.
 • Wolontariat – organizowany na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.). Jest to wykonywanie świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy przez wolontariusza na rzecz urzędu bez wynagrodzenia.

W przypadku zainteresowania tą formą zdobywania doświadczenia zawodowego prosimy o kontakt mailowy z Wydziałem Obsługi Urzędu ( nabory@mwkz.pl ) w sprawie umożliwienia odbywania wolontariatu, ze wskazaniem komórki organizacyjnej oraz preferowanego terminu. Do korespondencji należy dołączyć CV oraz list motywacyjny.

Ważne – porozumienie w sprawie wolontariatu zawierane jest na minimum 31 dni, maksymalnie dwa miesiące, z ewentualną możliwością przedłużenia. Wolontariusze wykonują świadczenia w wymiarze co  najmniej 20 godzin tygodniowo.

 • Praktyki – urząd organizuje praktyki studenckie, w ramach porozumień podpisanych z uczelniami wyższymi, a także praktyki absolwenckie na podstawie ustawy z 17 lipca 2009 o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009 Nr 127 poz. 1052).
  • praktyki studenckie – studenci zainteresowani odbywaniem praktyk proszeni są o przesłanie do Wydziału Obsługi Urzędu formularza aplikacyjnego oraz skierowania z uczelni ze wskazaniem wydziału, w którym zamierzają odbyć praktykę, program praktyk, CV i kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (jeśli uczelnia nie zapewnia ubezpieczenia);
  • praktyki absolwenckie – absolwenci zainteresowani obywaniem praktyk proszeni są o przesłanie do Wydziału Obsługi Urzędu formularza aplikacyjnego o umożliwienie odbywania praktyk absolwenckich. Do korespondencji należy dołączyć CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 Wszystkie dokumenty w formie skanów mogą być przesyłane drogą elektroniczną.

Podejmując praktyki bądź staż w naszym urzędzie można zdobyć wiedzę jak prawidłowo przeprowadzać:

 • postępowania administracyjne określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami m. in.: w sprawie pisania obiektu do rejestru zabytków, w sprawie udzielenie pozwolenia konserwatorskiego lub związanego ze złym stanem zachowania zabytku,
 • prace konserwatorskie i restauratorskie,
 • roboty budowlane realizowane przy zabytkach nieruchomych,
 • prace pielęgnacyjne przy zieleni,
 • dokumentację w zakresie utrzymania obiektu zabytkowego.

Ponadto, w czasie praktyk można zapoznać się ze szczegółowymi procedurami w zakresie uzyskiwania zaleceń konserwatorskich oraz opiniowania projektów budowlanych. Dodatkowo codzienne poruszanie się w systemie prawnym związanym z ochroną zabytków, pozwoli na przyswojenie przepisów prawa z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie posiada doświadczoną kadrę w zakresie konserwacji i ochrony zabytków, która składa się większości z praktyków z dziedzin architektury i urbanistyki, archeologii, architektury krajobrazu, budownictwa i historii sztuki, co pozwala na łatwe przyswojenie profesjonalnej nomenklatury z zakresu konserwacji zabytków.

Praktyki, staż lub wolontariat można odbyć w następujących komórkach urzędu:

 • Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków
 • Wydział Zabytków Nieruchomych
 • Wydział Archeologii
 • Wydział Zabytków Ruchomych i Wywozu
 • Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni
 • Wydział Zabytków Warszawy
 • Wydział Strategii i Kontroli
 • Wydział Obsługi Urzędu
 • Delegatura w Ciechanowie
 • Delegatura w Ostrołęce
 • Delegatura w Płocku
 • Delegatura w Radomiu
 • Delegatura w Siedlcach

Formularz aplikacyjny

Komórka organizacyjna realizująca zadania związane ze stażami, wolontariatem i praktykami:

Wydział Obsługi Urzędu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa
nabory@mwkz.pl

Comments are closed.

Close Search Window