Kontakt

Archiwum Zakładowe WUOZ mieści się w dwóch obiektach:

1) ul. Nowy Świat 18/20 00-373 Warszawa
2) ul. Kopernika 4 00-367 Warszawa
archiwistka Lilianna Majchrzak
kontakt telefoniczny: 22 827 08 58, 509-197-396
mail: lmajchrzak@mwkz.pl archiwum@mwkz.pl

Archiwum Zakładowe Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie działa na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz.173 – z póź. zm.) oraz instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
Nadzór merytoryczny nad działalnością archiwum sprawuje Archiwum Państwowe w Warszawie.

Zasób archiwum

W archiwum WUOZ przechowywana jest dokumentacja dla zabytków położonych na terenie m. st. Warszawy oraz na terenie następujących powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego – zachodniego (Ożarów).

Zasób archiwum zakładowego WUOZ w Warszawie obejmuje:

  • dokumentację administracyjno-prawną (teczki obiektów), dotyczącą w szczególności obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Korzystanie z tego zasobu podlega ograniczeniom z uwagi na dodatkową ochronę prawną zakresie ich udostępniania ze względu na interes obywatela i państwa (m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) )
  • dokumentację techniczną tj. inwentaryzacje, projekty, zdjęcia obiektów, karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, karty ewidencyjne cmentarzy, karty ewidencyjne zabytków ruchomych, inwentaryzacje założeń zieleni (w tym parki zabytkowe)
  • dokumentację naukową dot. m. in. przeprowadzonych konserwacji obiektów zabytkowych, ich historii

Odnośnie obiektów położonych na terenie pozostałych powiatów województwa mazowieckiego, informację można uzyskać w delegaturach:

w Ciechanowie – ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński
w Ostrołęce – makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski oraz Ostrołęka miasto na prawach powiatu
w Płocku – gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, Płock miasto na prawach powiatu,
w Siedlcach – garwoliński, łosicki, miński mazowiecki, siedlecki, węgrowski oraz Siedlce miasto na prawach powiatu
w Radomiu – białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński oraz Radom miasto na prawach powiatu

Zasady udostępniania

Zbiory udostępniane są jedynie w miejscu ich przechowywania.
Studenci chcący korzystać z archiwaliów proszeni są o dołączenie zaświadczenia z uczelni, precyzującego zakres badań naukowych.

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum WUOZ odbywa się na podstawie umotywowanego wniosku:

Comments are closed.

Close Search Window