W związku Art. 84., Art. 87. ust. 1. oraz Art. 88. ust. 2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022, poz. 840) każda jednostka organizacyjna posiadająca zabytki oraz jednostka administracji odpowiedniego stopnia zobowiązana jest do opracowania oraz aktualizacji w ustawowych terminach Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Terminy zostały określone w § 7. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153).

Na podstawie § 5. ust. 1. tegoż Rozporządzenia plany po opracowaniu i uzgodnieniu z określonymi w § 4. ust. 1., 2. oraz 3. organami ochrony zabytków, w związku z tym, że są integralną częścią planów obrony cywilnej i podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Obowiązek sporządzenia i aktualizacji planów spoczywa niżej wymienionych:

 • Staroście powiatowym w odniesieniu do Powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 • Wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta w odniesieniu do Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 • Kierowniku jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki ruchome w odniesieniu do Planu ochrony zabytków ruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 • Kierowniku jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki nieruchome w odniesieniu do Planu ochrony zabytków nieruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

Zgodnie z zapisami § 5. ust. 2. ww. Rozporządzenia plany ochrony opracowuje się:

 1. na poziomie jednostki organizacyjnej w trzech egzemplarzach, z tym że:
  • pierwszy egzemplarz pozostaje u opracowującego,
  • drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu terenowemu organowi obrony cywilnej,(po uchyleniu 23 kwietnia 2022 r. ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz części aktów wykonawczych, w szczególności dotyczących obrony cywilnej, wydanych w trybie delegacji ustawowej (egzemplarz nie podlega przekazaniu organowi obrony cywilnej) i pozostawia u opracowującego,
  • trzeci egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi ochrony zabytków;
 2. na poziomie gminy i powiatu w dwóch egzemplarzach, z tym że:
  • pierwszy egzemplarz pozostaje u opracowującego,
  • drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

W celu ujednolicenia procesu uzgadniania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wspomnianych planów, na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie znajdują się wzory wszystkich niezbędnych do tego celu dokumentów.

 Aby uzgodnić Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych wymagane jest opracowanie go na podstawie załączonego wzoru (z uwzględnieniem wszystkich zawartych w nim wymagań) i przekazanie go w trybie roboczym, w edytowalnej wersji wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami pod adres e-mail: planochrony@mwkz.pl

Po uzyskaniu akceptacji treści dokumentu przekazana zostanie zwrotna odpowiedź o możliwości przygotowania dokumentu w formie pisemnej w celu formalnego przekazania do uzgodnienia.

Plan ochrony zabytków nieruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Plan ochrony zabytków ruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Gminny/powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Comments are closed.

Close Search Window