Elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa

Dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację;
 2. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku lub imię i nazwisko autora zabytku;
 3. określenie zabytku;
 4. określenie miejsca jego położenia lub przechowywania;
 5. czas powstania i styl zabytku;
 6. określenie wymiarów zabytku, w tym wymiarów jego części składowych;
 7. fotografie zabytku wykonane w miejscu jego stałego przechowywania, z uwzględnieniem jego bezpośredniego otoczenia;
 8. opis inwentaryzacyjny;
 9. opracowanie historyczne zawierające informacje o dotychczas przeprowadzonych pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich oraz dokonanych przekształceniach zabytku;
 10. analizę materiałów i technik wykonania zabytku, w tym stratygrafii warstw technologicznych;
 11. opis i analizę stanu zachowania zabytku przed podjęciem prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń;
 12. dokumentację fotograficzną zabytku przed rozpoczęciem prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;
 13. program prac konserwatorskich lub prac restauratorskich zawierający:
  • uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, uwzględniające uwarunkowania estetyczne, historyczne i funkcjonalne,
  • wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, materiałów i technik;
 14. opis, fotografie i rysunki dokumentujące poszczególne etapy prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, z uwzględnieniem zastosowanych metod, materiałów i technik;
 15. ustalenia naukowe wynikające z przeprowadzonych prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;
 16. fotografie zabytku po zakończeniu prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;
 17. zalecenia konserwatorskie dla właściciela lub posiadacza zabytku określające sposoby i metody sprawowania opieki nad zabytkiem.

ELEMENTY, KTÓRE ZAWIERA DOKUMENTACJA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Dokumentacja badań archeologicznych składa się z:

 1. karty zabytku archeologicznego zawierającej:
  • określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy wraz z danymi georeferencyjnymi, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną,
  • opis fizjograficzny,
  • określenie powierzchni przeprowadzonych badań archeologicznych,
  • wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiektów oraz zabytków datujących te fazy,
  • nazwisko kierownika badań archeologicznych, termin ich przeprowadzenia;
 2. karty jednostek stratygraficznych zawierającej:
  • określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną,
  • numer jednostki stratygraficznej i jej lokalizacji w systemie podziału przestrzeni badawczej,
  • określenie funkcji jednostki stratygraficznej,
  • wstępne datowanie jednostki stratygraficznej
  • zasięg jednostki stratygraficznej,
  • opis jednostki stratygraficznej,
  • opis eksploracji jednostki stratygraficznej,
  • relację stratygraficzną;
 3. rejestru odkrytych zabytków;
 4. rejestru warstw;
 5. inwentarza:
  • zabytków wydzielonych,
  • zabytków masowych,
  • próbek
  • dokumentacji rysunkowej,
  • dokumentacji fotograficznej;
 6. dokumentacji graficznej;
 7. dokumentacji fotograficznej
 8. sprawozdania z badań;
 9. opracowania wyników badań;
 10. mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, planu batymetrycznego;
 11. graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii;
 12. planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do osnowy geodezyjnej i planem wykopów;
 13. bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.

Dokumentacja badań archeologicznych zawiera imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację, oraz imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku, a także o ile jest to możliwe – imię i nazwisko autora zabytku.

Comments are closed.

Close Search Window