Formularze i wnioski


Numery rachunków bankowych


Dla spraw załatwianych w urzędzie w Warszawie

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy , ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Numer rachunku:  60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Ciechanowie
Urząd Miasta  Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6
Numer rachunku: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Ostrołęce
Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka
Numer rachunku: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Radomiu
Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
Bank PKO SA II O/Radom 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Płocku
Urząd Miasta Płocka, 09-402 Płock, Stary Rynek 1
Bank PKO BP 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929


Dla spraw załatwianych w urzędzie w Siedlcach
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
ING Bank Śląski SA o/Siedlce22 1050 0099 6192 5550 1000 0010


 


WNIOSKI WYDZIAŁU ARCHEOLOGII

Data aktualizacji 15.04.2015r.


1. Wniosek o określenie archeologicznych warunków
konserwatorskich po przeprowadzonych badaniach archeologicznych
2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych.
3. Wniosek o zmianę terminu badań archeologicznych.
4. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych.
5. Wniosek o wydanie decyzji określającej zakres i rodzaj badań archeologicznych.WNIOSKI WYDZIAŁU ZABYTKÓW RUCHOMYCH I WYWOZU
Data aktualizacji 10.02.2012r.


1. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (kraje unii europejskiej)
2. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (poza  unię europejską)
3. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (dla muzeów i innych instytucji kultury)
4. Wniosek  o wydanie jednorazowego pozwolenia na wywóz zabytku za granicę (wywóz czasowy)
5. Wniosek  o wydanie jednorazowego pozwolenia na wywóz zabytku za granicę (wywóz stały)
6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytku/zabytków za granicę
7. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na stały wywóz zabytku/zabytków za granicę
8. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ badań konserwatorskich/ podjęcie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków.
9. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku ruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian w tym zabytku.
10. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie działań przy nagrobku na cmentarzu zabytkowym.
 


WNIOSKI WYDZIAŁU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH

Data aktualizacji 20.05.2015r.


1. Wniosek o wydanie pozwolenia
na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ robót budowlanych/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych/ podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.
2. Zawiadomienie
3. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku nieruchomego/ruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian w tym zabytku.
4. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków oraz na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
5. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.
7. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków (otoczenie zabytku, układ urbanistyczny, układ ruralistyczny).WNIOSKI WYDZIAŁU KONTROLI 
/
  Data aktualizacji 13.10.2014r.


1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy obiekt jest utrzymany, zabezpieczany, konserwowany i zagospodarowany zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 


WYDZIAŁ DOKUMENTACJI ZABYTKÓW I REJESTRU ZABYTKÓW 
Data aktualizacji 29.08.2011r.


1. Informacja o procedurze wpisu zabytku nieruchomego do rejestru zabytków
2. Informacja o procedurze wpisu zabytku ruchomego do rejestru zabytków
3. Wniosek o  wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków
4. Wniosek o  wpisanie zabytku ruchomego do rejestru zabytków
5. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego nieruchomości
6. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego ruchomości
7. Wniosek o włączenie ruchomości do wojewódzkiej ewidencji zabytków
8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisaniu zabytku nieruchomego/ruchomego do rejestru zabytków
9. Informacja o prowadzeniu wojewódzkiej ewidencji zabytków techniki    ( zabytki ruchome )
10. Informacja o kwalifikacji pojazdu do kodu CN 9705 00 00


 


WYDZIAŁ ZABYTKOWEJ ZIELENI

Data aktualizacji 05.09.2018r.


1. Instrukcje zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów 2018
3. Wniosek o usunięcie drzew i krzewów 2018
4. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnienie informacji o zamiarze złozenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów
5. Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
6. Oświadczenie o tytule do zabytku 2018
7. Wniosek na prace konserwatorskie zieleń 2018


Delegatura w Siedlcach
/
Data aktualizacji 29.04.2015r.


1. Wniosek do o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej "pracami", przy zabytku wpisanym położonym w woj. mazowieckim
2. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego nieruchomości
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich w parku zabytkowym, albo przy innym rodzaju zieleni zabytkowej
4. Wniosek o pozwolenia na:
  • przeprowadzenie prac konserwatorskich,
  • przeprowadzenie prac restauratorskich,
  • przeprowadzenie badań konserwatorskich,
  • trwałe przeniesienie zabytku ruchomego z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrz, w którym zabytek się znajduje,
  • innych działań,
przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków
5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
6. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego
7. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac (badań) przy obiekcie nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
8. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia, wykonania prac konserwatorskich, zakres dopuszczalnych zmian w zabytku
9. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac na terenie wpisanym do rejestru zabytków
10. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
11. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych
12. Wniosek o ustalenie zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznychDelegatura w Ciechanowie
/
Data aktualizacji 20.05.2015r.


1. Wniosek do o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej "pracami", przy zabytku wpisanym położonym w woj. mazowieckim
2. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego nieruchomości
3. Wniosek o pozwolenia na:
  • przeprowadzenie prac konserwatorskich,
  • przeprowadzenie prac restauratorskich,
  • przeprowadzenie badań konserwatorskich,
  • trwałe przeniesienie zabytku ruchomego z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrz, w którym zabytek się znajduje,
  • innych działań,
przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
5. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich/robót budowlanych/badań konserwatorskich/badań architektonicznych/podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
7. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego
8. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich
9. Opłata Skarbowa
10. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
11. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku
12. Wniosek na poszukiwanie zabytkówDelegatura w Płocku
/
Data aktualizacji 27.04.2016r.


1. Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r.
2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu  zabytku wpisanym do rejestru zabytków
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
4. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych
5. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków
oraz na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków
7. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ robót budowlanych/ podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
8. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich/ badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
9. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ badań konserwatorskich/ podjęcie innych działań mogących  prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków
10. Wniosek o wydanie zaświadczenia
11. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków  oraz na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków
12. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku
13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
14. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej
15. Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej
16. Wniosek o wydanie z urzędu decyzji określającej zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych w związku z zamiarem realizacji robót budowlanych przy zabytku nieruchomym/robót ziemnych lub dokonania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne
17. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku nieruchomegoruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian w tym zabytkuDelegatura w Ostrołęce
/
Data aktualizacji 04.03.2016r.


1.

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ robót budowlanych/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych/ podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanym do rejestru zabytków
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
4. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych
5. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisówDelegatura w Radomiu
/
Data aktualizacji 22.12.2015r.


1.

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich / badań konserwatorskich /badań architektonicznych, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków / robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego / przeniesienie zabytku ruchomego
4. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego / zmianę przeznaczenia / zmianę sposobu korzystania z zabytku
5. Wniosek o pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
6. Wniosek o pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku
7. Wniosek o pozwolenie na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów
8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
9. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku
10. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g