Formularze i wnioski


Numery rachunków bankowych


Dla spraw załatwianych w urzędzie w Warszawie

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika
Numer rachunku:  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Ciechanowie
Urząd Miasta  Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6
Numer rachunku: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Ostrołęce
Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka
Numer rachunku: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Radomiu
Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
Bank PKO SA II O/Radom 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Płocku
Urząd Miasta Płocka, 09-402 Płock, Stary Rynek 1
Bank PKO BP 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929


Dla spraw załatwianych w urzędzie w Siedlcach
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
ING Bank Śląski SA o/Siedlce22 1050 0099 6192 5550 1000 0010


 


WNIOSKI WYDZIAŁU ARCHEOLOGII

Data aktualizacji 01.02.2021r.


1. Wniosek o wydanie decyzji określającej zakres i rodzaj badań archeologicznych
2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych.
4. Wniosek o określenie archeologicznych warunków konserwatorskich po przeprowadzonych badaniach archeologicznych
5. Wniosek o zmianę decyzjiWNIOSKI SAMODZIELNE STANOWISKA DS. ZABYTKÓW RUCHOMYCH I WYWOZU (SRW)
Data aktualizacji 20.02.2019r.


1. Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich restauratorskich badań konserwatorskich innych działań
2. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia indywidualnegona czasowy wywóz zabytków za granicę (kraje Unii Europejskiej)
3. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia indywidualnegona czasowy wywóz zabytków za granicę (poza kraje Unii Europejskiej)
4. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na wywóz zabytku za granicę na stałe
5. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (kraje Unii)
6. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (poza Unię)
7. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na wywóz czasowy zabytków za granicę.
8. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę muzealium, które nie stanowi zabytku w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz jest wpisane do inwentarza muzealiów w muzeum będącym instytucją kultury
9. Wniosek - dobra kultury.
10. Oświadczenie - czasowy wywóz zabytku.
11. Oświadczenie - stały wywóz zabytku.
12. Wniosek inne działania zabytki ruchome
 


WNIOSKI WYDZIAŁU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH

Data aktualizacji 20.02.2019r.


1. Wniosek o wydanie pozwolenia na badania konserwatorskie
2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na roboty budowlane
4. Wniosek o wydanie pozwolenia na inne działania
5. Wniosek o wydanie pozwolenia na terenie wpisanym do rejestru zabytków
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku reklam urządzeń technicznych
7. Wniosek o wydanie pozwolenia o podział zabytku nieruchomego.doc
8. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku nieruchomego/ruchomegoWNIOSKI WYDZIAŁU KONTROLI 
/
  Data aktualizacji 24.08.2022r.


1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy obiekt jest utrzymany, zabezpieczany, konserwowany i zagospodarowany zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 


WYDZIAŁ DOKUMENTACJI ZABYTKÓW I REJESTRU ZABYTKÓW 
Data aktualizacji 20.02.2019r.


1. Procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków nieruchomych „A”
2. Procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków ruchomych „B”
3. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.
4. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego.
5. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego dla nieruchomości.
6. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego dla ruchomości.
7. Wniosek o włączenie obiektu do ewidencji zabytków ruchomych województwa mazowieckiego.
8. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis zabytku do rejestru zabytków.


 


WYDZIAŁ ZABYTKOWEJ ZIELENI

Data aktualizacji 20.02.2019r.


1. Instrukcje zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów
3. Wniosek o usunięcie drzew i krzewów
4. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnienie informacji o zamiarze złozenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów
5. Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
6. Wniosek na prace konserwatorskie zieleń
7. Oświadczenie o tytule prawnym do zabytku
WYDZIAŁ ZABYTKÓW WARSZAWY

Data aktualizacji 20.02.2019r.


1. Wniosek o wydanie pozwolenia na badania konserwatorskie
2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na roboty budowlane
4. Wniosek o wydanie pozwolenia na inne działania
5. Wniosek o wydanie pozwolenia na terenie wpisanym do rejestru zabytków
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku reklam urządzeń technicznych
7. Wniosek o wydanie pozwolenia o podział zabytku nieruchomego.doc
8. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku nieruchomego/ruchomego
9. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania


Delegatura w Siedlcach
/
Data aktualizacji 04.11.2022r.


1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu do zabytku ruchomego
2. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku- usunięcie drzew
3. Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej
4. Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich restauratorskich badań konserwatorskich i architektonicznych
5. Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich w parku zabytkowym
6. Wniosek na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym
7. Wniosek o podział zabytku nieruchomego
8. Wniosek o przemieszczenie zabytku nieruchomego lub trwałe przemieszczenie ruchomego
9. Wniosek o roboty budowlane w otoczeniu zabytku
10. Wniosek o wydanie decyzji określającej zakres niezbędnych badań archeologicznych
11. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych zabytków
12. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
13. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenia urządzeń technicznych, tablic reklamowych
14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
15. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich.
16. Wniosek na prowadzenie innych działań przy zabytku nieruchomym.Delegatura w Ciechanowie
/
Data aktualizacji 06.03.2020r.


1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych.
2. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich korzystania z zabytków.
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.
4. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku tablic lub urządzeń reklamowych.
5. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego/zmianę przeznaczenia korzystania z zabytku.
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku ruchomym.
7. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru ogrodem lub inna formą zaprojektowanej zieleni.
8. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich pry zabytkach będących parkami - usunięciu drzewa lub krzewu.
9. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomości.
10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
11. OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA
12. Wniosek na prowadzenie prac przy zabytku ruchomym
13. Wniosek o Staus Konserwatorski
14. Wniosek o wpis do rejestru zabytków zabytku ruchomego
15. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku
16. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji
17. Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji
18. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / restauratorskich/ robót budowlanych/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych/ podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku nieruchomegoDelegatura w Płocku
/
Data aktualizacji 03.12.2020r.


1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ badań konserwatorskich/ podjęcie innych działań przy zabytku ruchomym
2. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
5. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
7. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, badań restauratorskich, podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu przy zabytku nieruchomym.
8. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich, badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.
9. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego/zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku.
10. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.
11. Wniosek o wydanie decyzji określającej zakres i rodzaj badań archeologicznych
12. Wniosek o wydanie zaświadczenia
13. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej
14. Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej
15. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku nieruchomego/ruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian w tym zabytku.
16. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego właściwe utrzymanie zabytkuDelegatura w Ostrołęce
/
Data aktualizacji 20.02.2019r.


1.

Oświadczenie do wniosku o udostępnienie materiałów archiwlanych


2. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego
3. Oświadczenie o tytule do zabytku
4. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji
5. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej
6. Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej
7. Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych WUOZ
8. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku
9. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków
10. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
11. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich restauratorskich robót budowlanych badań konserwatorskich badań architektonicznych podjęcie innych działań przy zabytku
12. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.
13. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych
14. Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew z terenów zabytkowych parków, ogrodów w ramach prac konserwatorskich
15. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich
16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody
17. Zgloszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów dla osób fizycznych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczejDelegatura w Radomiu
/
Data aktualizacji 11.04.2023r.


1.

Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.


2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami , w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.
4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej)
5. Wniosek o przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni.
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek jest wpisany do rejestru zabytków.
7. Wniosek o udostępnienie materiałów i dokumentacji ze zbiorów archiwalnych WUOZ.
8. Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru.
9. Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo zabytku ruchomego wpisanego do rejestru.
10. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek wpisany do rejestru zabytków jest utrzymywany, konserwowany, zabezpieczany lub zagospodarowany zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
11. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części objętych ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomości / układu urbanistycznego (wniosek ogólny na usunięcie drzew: firmy, instytucje, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe)
12. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich albo badań architektonicznych.
13. Wniosek o pozwolenie na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku nieruchomego.
14. Wniosek o pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku nieruchomego.
15. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie innych działań przy zabytku nieruchomym.
16. Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym.
17. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
18. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przy nagrobku.
19. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
20. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego.
21. Oświadczenie o zgodności decyzji z żądaniem.
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g