Deklaracja dostępności strony internetowej mwkz.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://mwkz.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.12.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.12.2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.12.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@mwkz.pl lub pod numerem telefonu: (22) 44 30 400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526.
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie mieści się w Pałacu Branickich (wpisanym do rejestru zabytków) przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na tyłach budynku, a wjazd do nich od ul. Smolnej, pomiędzy budynkiem urzędu a hotelem. Do bramy wejściowej prowadzi chodnik, bez barier architektonicznych. Przy budynku jest podjazd dla wózków. Wewnątrz znajduje się winda umożliwiająca dostanie się na inne piętra. Na parterze dostępna jest łazienka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W urzędzie jest pętla indukcyjna, natomiast nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Z psem przewodnikiem można wejść tylko do niektórych pomieszczeń. Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) nie jest dostępna. Jeśli konieczna okaże się pomoc w dostępie dla osób z niepełnosprawnościami, prosimy o informację telefoniczną lub mailową (22 44 30 402, info@mwkz.pl).

 • Siedlce
 • Płock
 • Ostrołęka
 • Radom
 • Ciechanów

Siedziba delegatury znajduje się przy ul. Bema 4a, który jest obiektem zabytkowym – jest to dawny budynek mieszkalny Zespołu Szkół Rolniczych  z 1920 r., wpisany do rejestru zabytków jako cenny przykład drewnianej architektury mieszkalnej okresu międzywojennego.

Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do siedziby delegatury prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Wewnątrz budynku nie ma windy, nie ma również toalety dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma  oznaczenia w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowego, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

Siedziba delegatury znajduje się przy ul. Zduńskiej 13A w Płocku. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami,  nie ma windy, nie ma  oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowego ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

Siedziba delegatury znajduje się przy ul. Kościuszki 16 w Ostrołęce. Miejsca parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na ulicznym parkingu bezpośrednio przy budynku delegatury. Do budynku prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym istnieje możliwość umówienia się z inspektorem osobiście (na tyłach budynku jest podjazd umożliwiający wjazd do budynku i osobiste załatwienie spraw w korytarzu delegatury). W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami,  nie ma windy, nie ma  oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowego, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

Siedziba delegatury znajduje się przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu. Przy budynku, od strony zachodniej, wydzielone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą  schody oraz podjazdy dla wózków znajdujące się przy schodach. W budynku dostępna jest platforma przyschodowa. Znajduje się przy sali koncertowej od strony ul. Żeromskiego. W budynku znajduje się winda. Przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach  1,2,3.  Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

Siedziba delegatury znajduje się przy ul. Strażackiej 6 w Ciechanowie. Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do wnętrza prowadzą schody, brak jest podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Wewnątrz nie ma windy, nie ma również toalety dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma  oznaczenia w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowego, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

Dostępność tłumacza języka migowego:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie informuje, iż korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona, powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Po dokonaniu zgłoszenia, urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Jeżeli świadczenia nie można zrealizować, urząd zawiadamia osobę uprawnioną i wyznacza nowy termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenia należy dokonać, składając wniosek, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy oraz datę i godzinę przybycia do urzędu.

Wniosek można złożyć za pomocą:

 • poczty elektronicznej e-mail pod adresem info@mwkz.pl,
 • faksu pod numerem: 22 44-30-401,
 • skrzynki ePUAP: /wuoz/SkrytkaESP

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pętla indukcyjna w naszym urzędzie dla osób niedosłyszących

W Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie znajduje się pętla indukcyjna, która ma za zadanie pomóc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych.

Wnioski:

Informacje:

Comments are closed.

Close Search Window