Ważne

W związku z doniesieniami o zagrożeniu cmentarza ewangelicko-augsburskiego przy ul. Kamykowej została wszczęta procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Niezależnie od prowadzonej procedury cmentarz figuruje w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.

Jednocześnie informujemy, iż stan cmentarza jest stale monitorowy, a nasi pracownicy są na miejscu każdego dnia.

Comments are closed.

Close Search Window