Standardy Dokumentacji

ELEMENTY, KTÓRE ZAWIERA DOKUMENTACJA PRAC KONSERWATORSKICH I PRAC RESTAURATORSKICH PROWADZONYCH PRZY ZABYTKU RUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ALBO NA LISTĘ SKARBÓW DZIEDZICTWA

Dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa zawiera:

1) imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację;

2) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku lub imię i nazwisko autora zabytku;

3) określenie zabytku;

4) określenie miejsca jego położenia lub przechowywania;

5) czas powstania i styl zabytku;

6) określenie wymiarów zabytku, w tym wymiarów jego części składowych;

7) fotografie zabytku wykonane w miejscu jego stałego przechowywania, z uwzględnieniem jego bezpośredniego otoczenia;

8) opis inwentaryzacyjny;

9) opracowanie historyczne zawierające informacje o dotychczas przeprowadzonych pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich oraz dokonanych przekształceniach zabytku;

10) analizę materiałów i technik wykonania zabytku, w tym stratygrafii warstw technologicznych;

11) opis i analizę stanu zachowania zabytku przed podjęciem prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń;

12) dokumentację fotograficzną zabytku przed rozpoczęciem prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;

13) program prac konserwatorskich lub prac restauratorskich zawierający:

 1. a) uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, uwzględniające uwarunkowania estetyczne, historyczne i funkcjonalne,
 2. b) wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, materiałów i technik;

14) opis, fotografie i rysunki dokumentujące poszczególne etapy prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, z uwzględnieniem zastosowanych metod, materiałów i technik;

15) ustalenia naukowe wynikające z przeprowadzonych prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;

16) fotografie zabytku po zakończeniu prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;

17) zalecenia konserwatorskie dla właściciela lub posiadacza zabytku określające sposoby i metody sprawowania opieki nad zabytkiem.

 

ELEMENTY, KTÓRE ZAWIERA DOKUMENTACJA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

 1. Dokumentacja badań archeologicznych składa się z:

1) karty zabytku archeologicznego zawierającej:

 1. a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy wraz z danymi georeferencyjnymi, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną,
 2. b) opis fizjograficzny,
 3. c) określenie powierzchni przeprowadzonych badań archeologicznych,
 4. d) wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiektów oraz zabytków datujących te fazy,
 5. e) nazwisko kierownika badań archeologicznych, termin ich przeprowadzenia;

2) karty jednostek stratygraficznych zawierającej:

 1. a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną,
 2. b) numer jednostki stratygraficznej i jej lokalizacji w systemie podziału przestrzeni badawczej,
 3. c) określenie funkcji jednostki stratygraficznej,
 4. d) wstępne datowanie jednostki stratygraficznej,
 5. e) zasięg jednostki stratygraficznej,
 6. f) opis jednostki stratygraficznej,
 7. g) opis eksploracji jednostki stratygraficznej,
 8. h) relację stratygraficzną;

3) rejestru odkrytych zabytków;

4) rejestru warstw;

5) inwentarza:

 1. a) zabytków wydzielonych,
 2. b) zabytków masowych,
 3. c) próbek,
 4. d) dokumentacji rysunkowej,
 5. e) dokumentacji fotograficznej;

6) dokumentacji graficznej;

7) dokumentacji fotograficznej;

8) sprawozdania z badań;

9) opracowania wyników badań;

10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, planu batymetrycznego;

11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii;

12) planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do osnowy geodezyjnej i planem wykopów;

13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.

 

2. Dokumentacja badań archeologicznych zawiera imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację, oraz imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku, a także o ile jest to możliwe - imię i nazwisko autora zabytku.

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g