Standardy Dokumentacji

I. STANDARDY DOKUMENTACJI PROWADZONYCH PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY ZABYTKACH RUCHOMYCH


Dokumentacja z przeprowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym powinna zawierać:
1)określenie zabytku;
2)miejsce jego położenia lub przechowywania;
3)wskazanie właściciela lub posiadacza zabytku;
4)wskazanie autora, czasu powstania i stylu zabytku;
5)wymiary zabytku, w tym wymiary jego części składowych;
6)fotografie zabytku wykonane w miejscu jego stałego przechowywania, z uwzględnieniem jego bezpośredniego otoczenia;
7)opis inwentaryzacyjny;
8)opracowanie historyczne zawierające informacje o dotychczas przeprowadzonych pracach konserwatorskich i restauratorskich
   oraz dokonanych przekształceniach zabytku;
9)analizę materiałów i technik wykonania zabytku, w tym stratygrafii warstw technologicznych;
10)opis i analizę stanu zachowania zabytku przed podjęciem prac konserwatorskich lub prac restauratorskich,
     z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń;
11)dokumentację fotograficzną zabytku przed rozpoczęciem prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;
12)program prac konserwatorskich lub prac restauratorskich zawierający:
  a)uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac konserwatorskich lub prac restauratorskich,
     uwzględniające uwarunkowania estetyczne, historyczne i funkcjonalne,
  b)wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, materiałów i technik;
13)opis, fotografie i rysunki dokumentujące poszczególne etapy prac konserwatorskich i prac restauratorskich
     z uwzględnieniem zastosowanych metod, materiałów i technik;
14)ustalenia naukowe wynikające z przeprowadzonych prac konserwatorskich i prac restauratorskich;
15)fotografie zabytku po zakończeniu prac konserwatorskich i prac restauratorskich;
16)zalecenia konserwatorskie dla właściciela lub posiadacza zabytku określające sposoby i metody sprawowania opieki nad zabytkiem.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.II. STANDARD DOKUMENTACJI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Dokumentacja z przeprowadzonych badań archeologicznych powinna zawierać:
1)kartę zabytku archeologicznego, na której powinny się znaleźć:
  a)miejsce usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa,
     numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze,
     stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych,
  b)opis fizjograficzny,
  c)określenie powierzchni przeprowadzonych badań archeologicznych,
  d)wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiektów oraz zabytków datujących te fazy,
  e)nazwisko kierownika badań archeologicznych, termin ich przeprowadzenia;
2)karty odkrytych zabytków (obiektów), w których powinny się znaleźć:
  a)miejsce usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa,
     numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze,
     numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych,
  b)numer zabytku i jego lokalizację w systemie podziału przestrzeni badawczej,
  c)określenie funkcji zabytku,
  d)wstępne datowanie zabytku,
  e)przekrój poziomy i pionowy zabytku,
  f)wymiary zabytku,
  g)opis eksploracji zabytku,
  h)relacja stratygraficzna;
3)karty (kartę) nawarstwień kulturowych zabytku archeologicznego, w których powinny się znaleźć:
  a)miejsce usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa,
     numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji  zabytków, numeru zabytku na tym obszarze,
     numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych,
  b)numer warstwy i jej lokalizacja w systemie podziału przestrzeni badawczej,
  c)określenie funkcji warstwy,
  d)wstępne datowanie warstwy,
  e)zasięg i głębokości warstwy,
  f)opis eksploracji warstwy,
  g)relacja stratygraficzna;
4)rejestr odkrytych zabytków;
5)rejestr warstw;
6)inwentarz:
 a)zabytków wydzielonych,
 b)zabytków masowych,
 c)próbek,
 d)dokumentacji rysunkowej,
 e)dokumentacji fotograficznej;
7)dokumentację rysunkową;
8)dokumentację fotograficzną;
9)sprawozdanie z badań;
10)opracowanie wyników badań;
11)mapę lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10.000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem;
12)graficzne przedstawienie rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką
     i oznaczeniem ich chronologii;
13)plan warstwicowy zabytku archeologicznego z naniesioną siatką arową nawiązaną
     do państwowej sieci osnowy geodezyjnej  i planem wykopów;
14)w przypadku zabytku badanego wcześniej odnoszącą się do niego bibliografię oraz zestawienie
     informacji o miejscu przechowywania dokumentacji przeprowadzonych badań.

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g