Plan Ochrony Zabytków

 W związku Art. 84., Art. 87. ust. 1. oraz Art. 88. ust. 2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022, poz. 840) każda jednostka organizacyjna posiadająca zabytki oraz jednostka administracji odpowiedniego stopnia zobowiązana jest do opracowania oraz aktualizacji w ustawowych terminach Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Terminy zostały określone w § 7. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153).

 Na podstawie § 5. ust. 1. tegoż Rozporządzenia plany po opracowaniu i uzgodnieniu z określonymi w § 4. ust. 1., 2. oraz 3. organami ochrony zabytków, w związku z tym, że są integralną częścią planów obrony cywilnej i podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Obowiązek sporządzenia i aktualizacji planów spoczywa niżej wymienionych:

 • Staroście powiatowym w odniesieniu do Powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 • Wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta w odniesieniu do Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 • Kierowniku jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki ruchome w odniesieniu do Planu ochrony zabytków ruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 • Kierowniku jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki nieruchome w odniesieniu do Planu ochrony zabytków nieruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

Zgodnie z zapisami § 5. ust. 2. ww. Rozporządzenia plany ochrony opracowuje się:

 1. na poziomie jednostki organizacyjnej w trzech egzemplarzach, z tym że:
  • a) pierwszy egzemplarz pozostaje u opracowującego,
  • b) drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu terenowemu organowi obrony cywilnej,(po uchyleniu 23 kwietnia 2022 r. ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz części aktów wykonawczych, w szczególności dotyczących obrony cywilnej, wydanych w trybie delegacji ustawowej (egzemplarz nie podlega przekazaniu organowi obrony cywilnej) i pozostawia u opracowującego,
  • c) trzeci egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi ochrony zabytków;
 2. na poziomie gminy i powiatu w dwóch egzemplarzach, z tym że:
  • a) pierwszy egzemplarz pozostaje u opracowującego,
  • b) drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

 W celu ujednolicenia procesu uzgadniania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wspomnianych planów, na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie znajdują się wzory wszystkich niezbędnych do tego celu dokumentów.

 Aby uzgodnić Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych wymagane jest opracowanie go na podstawie załączonego wzoru (z uwzględnieniem wszystkich zawartych w nim wymagań) i przekazanie go w trybie roboczym, w edytowalnej wersji wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami pod adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 Po uzyskaniu akceptacji treści dokumentu przekazana zostanie zwrotna odpowiedź o możliwości przygotowania dokumentu w formie pisemnej w celu formalnego przekazania do uzgodnienia.


Plan ochrony zabytków nieruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

 1. [pobierz] Plan ochrony zabytków nieruchomych ZN na wypadek KZ i SK WZÓR.docx
 2. [pobierz] Załącznik nr 1 do planu ZN.docx
 3. [pobierz] Załącznik nr 2 do planu ZN.docx
 4. [pobierz] Załącznik nr 3 do planu ZN.docx
 5. [pobierz] Załącznik nr 4 do planu ZN.docx
 6. [pobierz] Załącznik nr 5 do planu ZN.docx
 7. [pobierz] Załącznik nr 6 do planu ZN.docx
 8. [pobierz] Załącznik nr 7 do planu ZN.docx
 9. [pobierz] Załącznik nr 8 do planu ZN.docx

Plan ochrony zabytków ruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

 1. [pobierz] Plan ochrony zabytków ruchomych ZR na wypadek KZ i SK WZÓR.docx
 2. [pobierz] Załącznik nr 1 do planu ZR.docx
 3. [pobierz] Załącznik nr 2 do planu ZR.docx
 4. [pobierz] Załącznik nr 3 do planu ZR.docx
 5. [pobierz] Załącznik nr 4 do planu ZR.docx
 6. [pobierz] Załącznik nr 5 do planu ZR.docx
 7. [pobierz] Załącznik nr 6 do planu ZR.docx
 8. [pobierz] Załącznik nr 7 do planu ZR.docx
 9. [pobierz] Załącznik nr 8 do planu ZR.docx
 10. [pobierz] Załącznik nr 9 do planu ZR.docx
 11. [pobierz] Załącznik nr 10 do planu ZR.docx
 12. [pobierz] Załącznik nr 11 do planu ZR.docx

Gminny/powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

 1. [pobierz] Gminny_powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek KZ i SK WZÓR.docx
 2. [pobierz] Załącznik nr 1 do planu GPW.docx
 3. [pobierz] Załącznik nr 2 do planu GPW.docx
 4. [pobierz] Załącznik nr 3 do planu GPW.docx
 5. [pobierz] Załącznik nr 4 do planu GPW.docx
 6. [pobierz] Załącznik nr 5 do planu GPW.docx
 7. [pobierz] Załącznik nr 6 do planu GPW.docx
 8. [pobierz] Załącznik nr 7 do planu GPW.docx
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g