Wnioski Warszawa

Icon

1. Wniosek o wydanie decyzji określającej zakres i rodzaj badań archeologicznych

Wniosek o wydanie decyzji określającej zakres i rodzaj badań archeologicznych

Icon

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych

Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych

Icon

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych

Icon

4. Wniosek o określenie archeologicznych warunków konserwatorskich po przeprowadzonych badaniach archeologicznych

Wniosek o określenie archeologicznych warunków konserwatorskich po przeprowadzonych badaniach archeologicznych

Icon

5. Wniosek o zmianę decyzji

Wniosek o zmianę decyzji

  Icon

  1. Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich restauratorskich badań konserwatorskich innych działań

  Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich restauratorskich badań konserwatorskich innych działań

  Icon

  2 . Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytków za granicę (kraje Unii Europejskiej)

  Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytków za granicę (kraje Unii Europejskiej)

  Icon

  3. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytków za granicę (poza kraje Unii Europejskiej)

  Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytków za granicę (poza kraje Unii Europejskiej)

  Icon

  4. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na wywóz zabytku za granicę na stałe

  Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na wywóz zabytku za granicę na stałe

  Icon

  5. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (kraje Unii)

  Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (kraje Unii)

  Icon

  6. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (poza Unię)

  Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (poza Unię)

  Icon

  7. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na wywóz czasowy zabytków za granicę

  Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na wywóz czasowy zabytków za granicę (dla muzeów i innych instytucji kultury)

  Icon

  8. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę muzealium

  Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę muzealium, które nie stanowi zabytku w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz jest wpisane do inwentarza muzealiów w muzeum będącym instytucją kultury

  Icon

  9. Wniosek – dobra kultury

  Wniosek – dobra kultury

  Icon

  10. Oświadczenie – czasowy wywóz zabytku

  Oświadczenie – czasowy wywóz zabytku

  Icon

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

  Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy obiekt jest utrzymany, zabezpieczany, konserwowany i zagospodarowany zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

   Icon

   1. Procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków nieruchomych „A”

   Procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków nieruchomych „A”

   Icon

   2. Procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków ruchomych „B”

   Procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków ruchomych „B”

   Icon

   3. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego

   Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego

   Icon

   4. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego

   Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego

   Icon

   5. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego dla nieruchomości

   Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego dla nieruchomości

   Icon

   6. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego dla ruchomości

   Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego dla ruchomości

   Icon

   7. Wniosek o włączenie obiektu do ewidencji zabytków ruchomych województwa mazowieckiego

   Wniosek o włączenie obiektu do ewidencji zabytków ruchomych województwa mazowieckiego

   Icon

   8. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis zabytku do rejestru zabytków

   Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis zabytku do rejestru zabytków

    Wnioski Delegatury

    Icon

    1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu do zabytku ruchomego

    Oświadczenie o posiadaniu tytułu do zabytku ruchomego

    Icon

    2. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku – usunięcie drzew

    Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku – usunięcie drzew

    Icon

    3. Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej

    Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej

    Icon

    4. Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich restauratorskich badań konserwatorskich i architektonicznych

    Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich restauratorskich badań konserwatorskich i architektonicznych

    Icon

    5. Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich w parku zabytkowym

    Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich w parku zabytkowym

    Icon

    6. Wniosek na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym

    Wniosek na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym

    Icon

    7. Wniosek o podział zabytku nieruchomego

    Wniosek o podział zabytku nieruchomego

    Icon

    8. Wniosek o przemieszczenie zabytku nieruchomego lub trwałe przemieszczenie ruchomego

    Wniosek o przemieszczenie zabytku nieruchomego lub trwałe przemieszczenie ruchomego

    Icon

    9. Wniosek o roboty budowlane w otoczeniu zabytku

    Wniosek o roboty budowlane w otoczeniu zabytku

    Icon

    10. Wniosek o wydanie decyzji określającej zakres niezbędnych badań archeologicznych

    Wniosek o wydanie decyzji określającej zakres niezbędnych badań archeologicznych

    Icon

    1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych

    Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych

    Icon

    2. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich korzystania z zabytków

    Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich korzystania z zabytków

    Icon

    3. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

    Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

    Icon

    4. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku tablic lub urządzeń reklamowych

    Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku tablic lub urządzeń reklamowych

    Icon

    5. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego/zmianę przeznaczenia korzystania z zabytku

    Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego/zmianę przeznaczenia korzystania z zabytku

    Icon

    6. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku ruchomym

    Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku ruchomym

    Icon

    7. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części

    Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części

    Icon

    8. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami

    Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami – usunięciu drzewa lub krzewu

    Icon

    9. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomości

    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomości

    Icon

    10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

    Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

    Icon

    1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / restauratorskich / badań konserwatorskich / podjęcie innych działań

    Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / restauratorskich / badań konserwatorskich / podjęcie innych działań przy zabytku ruchomym

    Icon

    2. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

    Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

    Icon

    3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

    Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

    Icon

    4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

    Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

    Icon

    5. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

    Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

    Icon

    6. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

    Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków

    Icon

    7. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, badań restauratorskich, podjęcie innych działań

    Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, badań restauratorskich, podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu przy zabytku nieruchomym

    Icon

    8. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich, badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym

    Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich, badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków

    Icon

    9. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego/zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

    Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego/zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

    Icon

    10. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków

    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków

    Icon

    1. Oświadczenie do wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych

    Oświadczenie do wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych

    Icon

    2. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego

    Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego

    Icon

    3. Oświadczenie o tytule do zabytku

    Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku

    Icon

    4. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji

    Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji

    Icon

    5. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej

    Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

    Icon

    6. Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

    Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

    Icon

    7. Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych WUOZ

    Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych WUOZ

    Icon

    8. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

    Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

    Icon

    9. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków

    Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków

    Icon

    10. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

    Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

    Icon

    1. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych

    Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych

    Icon

    2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami

    Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni

    Icon

    3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części

    Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni

    Icon

    4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (osoby fizyczne)

    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

    Icon

    5. Wniosek o przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty z terenu nieruchomości lub jej części

    Wniosek o przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni

    Icon

    6. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek jest wpisany do rejestru zabytków

    Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek jest wpisany do rejestru zabytków

    Icon

    7. Wniosek o udostępnienie materiałów i dokumentacji ze zbiorów archiwalnych WUOZ

    Wniosek o udostępnienie materiałów i dokumentacji ze zbiorów archiwalnych WUOZ

    Icon

    8. Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym

    Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru

    Icon

    9. Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo zabytku ruchomego wpisanego do rejestru

    Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo zabytku ruchomego wpisanego do rejestru

    Icon

    10. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek wpisany do rejestru zabytków jest utrzymywany, konserwowany, zabezpieczany lub zagospodarowany zgodnie z przepisami

    Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek wpisany do rejestru zabytków jest utrzymywany, konserwowany, zabezpieczany lub zagospodarowany zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

    Comments are closed.

    Close Search Window