EPWiOD

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie jest jednostką terenowej administracji rządowej. W ramach Urzędu działa pięć delegatur na terenie województwa mazowieckiego z siedzibami: w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Płocku, w Radomiu i w Siedlcach. Urzędem kieruje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obszarem działania Urzędu jest województwo mazowieckie. Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa. Urząd działa na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r., rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.04.2004 w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Statut Urzędu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość projektu: 10 332 158,88 zł, wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 775 588,99 zł, wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 1 548 633 35 zł. Okres realizacji projektu 1 sierpnia 2012 r. – 30 listopada 2015 r. Okres zachowania trwałości: lata 2015 – 2020. Okres projekcji korzyści społeczno-ekonomicznych: lata 2015 – 2030. Ostatecznymi odbiorcami produktów będących wynikiem realizacji projektu są:

Klienci administracji rządowej - korzystający z uruchomionych usług on-line, w tym: obywatele (mieszkańcy województwa mazowieckiego), podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy), organy administracji publicznej.
Wymienione grupy użytkowników uzyskają szybki, bezpłatny dostęp do informacji udostępnianych przez MUW oraz JAR w ramach systemu EPWiOD.
Pracownicy MUW oraz JAR - którzy zyskają nowoczesne i przyjazne rozwiązanie informatyczne, wspierające efektywną i racjonalną pracę w zakresie wymiany korespondencji papierowej i elektronicznej pomiędzy urzędami administracji zespolonej, zachęcające do posługiwania się technikami informatycznymi.
Powyższe grupy odbiorców są zgodne z grupami docelowymi określonymi ramach RPO WM, Priorytet II, Działanie 2.2 Rozwój e-usług.
Projekt jest realizowany w trzynastu jednostkach administracji rządowej (JAR) na Mazowszu:
Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wraz z delegaturami w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach,
Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie,
Kuratorium Oświaty w Warszawie,
Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie,
Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie,
Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie,
Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie,
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie,
Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach,
Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Radomiu,
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
Liderem Projektu jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Urząd realizuje niżej wskazane usługi:

Zabytki Archeologiczne

 1. Wniosek o określenie archeologicznych warunków konserwatorskich po przeprowadzonych badaniach archeologicznych.
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych.
 3. Wniosek o zmianę terminu badań archeologicznych.

Wywozy Zabytków

 1. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (kraje unii europejskiej).
 2. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (poza unię europejską).
 3. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (dla muzeów i innych instytucji kultury).
 4. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na wywóz zabytku za granicę (wywóz czasowy).
 5. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na wywóz zabytku za granicę (wywóz stały).
 6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytku/zabytków za granicę.
 7. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na stały wywóz zabytku/zabytków za granicę.

Zabytki Nieruchome

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ robót budowlanych/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych/ podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Zawiadomienie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.
 3. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku nieruchomego/ruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian w tym zabytku.
 4. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków oraz na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
 5. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 6. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.
 7. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków (otoczenie zabytku, układ urbanistyczny, układ ruralistyczny).
 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 9. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich w parku zabytkowym, albo przy innym rodzaju zieleni zabytkowej.

Kontrola Zabytków

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia czy obiekt użytkowany i konserwowany jest zgodnie przepisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dokumentacja i Rejestr Zabytków

 1. Informacja o procedurze wpisu zabytku nieruchomego do rejestru zabytków.
 2. Informacja o procedurze wpisu zabytku ruchomego do rejestru zabytków.
 3. Wniosek o wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków.
 4. Wniosek o wpisanie zabytku ruchomego do rejestru zabytków.
 5. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego nieruchomości.
 6. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego ruchomości.
 7. Wniosek o włączenie ruchomości do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisaniu zabytku nieruchomego/ruchomego do rejestru zabytków.
 9. Informacja o prowadzeniu wojewódzkiej ewidencji zabytków techniki ( zabytki ruchome ).
 10. Informacja o kwalifikacji pojazdu do kodu CN 9705 00 00.

Zabytki ruchome

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ badań konserwatorskich/ podjęcie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku ruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian.
 3. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków.
 4. Zawiadomienie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g