Kto przypadkowo znalazł zabytek archeologiczny… (Art. 33.1)

piątek, 10 lipca 2015 10:36

24 dobrze zachowane siekierki z brązu z charakterystycznym ornamentem oraz 3 elementy brązowej biżuterii zostały znalezione 1 lipca na terenie pow. warszawskiego zachodniego. Zabytki identyfikowane są z tzw. kulturą łużycką funkcjonującą w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza (ok. 1700-400 p.n.e.) na terenach niemal całej Polski (z wyjątkiem ziem północno-wschodnich), ale także na obszarze dzisiejszej Słowacji, Moraw, Czech, Saksonii, Łużyc, Turyngii i Brandenburgi, a od wschodu zachodniej części Wołynia.

Godne pochwały jest postępowanie znalazcy skarbu, Pana Tomasza Piaseckiego, który bezzwłocznie zgłosił odkrycie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Odkryte przedmioty zostały przekazane w ręce konserwatora, a następnie trafią do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, gdzie zostaną poddane konserwacji.


Aleksandra Orłowska
Inspektor do spraw zabytków archeologicznychArt. 33. 1. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).