Niezwykłe odkrycie z północnego Mazowsza

W roku 2018 dokonano jednego z największych odkryć w historii polskiej archeologii. Odkrycia dokonano na silnie zniszczonym stanowisku archeologicznym, na którym odkryto grób, którego zarówno konstrukcja, jak i wyposażenie, pozwalają na zaliczenie go do grupy grobów książęcych typu lubieszewskiego. Warto tutaj podkreślić, że jest to pierwsze tego typu znalezisko położone na wschód od Wisły. Badania wykopaliskowe prowadzone były przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, a finansowane ze środków UW oraz Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Na wyposażenie grobu składały się: cztery rogi do picia, w tym dwa z przedstawieniami głów byków, fragmenty dwóch brązowych naczyń, brązowa ostroga ze srebrną inkrustacją, a także złoty pierścień. Unikatowe bogactwo wyposażenia pozwala na porównanie opisywanego zespołu grobowego z najważniejszymi obiektami tego typu w Lubieszewie (pow. gryficki) czy Łęgu Piekarskim (pow. turecki). Niestety, grobowiec ten został wyrabowany w czasach nowożytnych, zapewne w XX wieku, dlatego możemy jedynie przypuszczać jak bogate było jego pierwotne wyposażenie.

Kolejnym zaskoczeniem było odkrycie grobu szkieletowego z najsłabiej rozpoznanego okresu starożytności – wędrówek ludów. Odkryty grób szkieletowy zawierał brązową sprzączkę do pasa, zapinkę oraz kolię szklanych paciorków. Co ciekawe w spągu obiektu zachowała się drewniana kłoda. Ponadto, na stanowisku zadokumentowano 30 innych obiektów archeologicznych, przede wszystkim grobów ciałopalnych kultury przeworskiej. Badania archeologiczne prowadzone były również na osadzie sąsiadującej z nekropolą. Cały jej obszar został szczegółowo przebadany przy pomocy wykrywaczy metali. W projekcie tym brała udział ekipa poszukiwaczy, którzy połączyli swoją pasję z profesjonalnymi badaniami wykopaliskowymi. Dzięki tej współpracy na stanowisku zadokumentowano ponad 100 artefaktów, w tym ponad 30 denarów rzymskich. Tym samym opisywane stanowisko, już po pierwszym sezonie badań, stało się jednym z najbogatszych stanowisk archeologicznych na terenie Polski.

Fot.:
Zdjęcia terenowe A. Szela
Zdjęcia zabytków J. Strobin

Andrzej Szela
Instytut Archeologii UW

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g