Chmielna w rejestrze zabytków, dn.16.06.2009 r.

wtorek, 16 czerwca 2009 15:38

chmielnaMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska decyzją z dnia 10 czerwca 2009 r. wpisała do rejestru zabytków historyczny układ urbanistyczny ulicy Chmielnej na odcinku Nowy Świat ? Pasaż ?Wiecha? Wiecheckiego.

O wartości artystycznej tego założenia świadczy bogactwo form zabudowy, poczynając od zachowanych kamienic z oficynami podwórzowymi z XIX w. i początku XX w., poprzez domy reprezentujące funkcjonalizm lat 30 XX w. oraz socrealizm lat 50, a także budynki mieszkalne i usługowe z lat 60 XX w. ? umiejętnie zharmonizowane z wcześniejszą zabudową ulicy. Wartość zabytkową posiada także zachowany zespół budynków zarówno po parzystej jak i nieparzystej stronie ulicy Chmielnej. Obiekty te zostały zaprojektowane przez znanych warszawskich architektów i projektantów, m.in. Henryk Marconi, Piotr Frydrych, Stefan Szyller, Napoleon Czerwiński, Adam Woliński, Henryk Stifelman, Szymon Syrkus, Zygmunt Stępiński.

Ulica Chmielna po1770 roku nabrała charakteru miejskiego traktu. W XVIII wieku znaczne obszary posesji po obu stronach ulicy zajmowały ogrody i sady. Zabudowa była nieliczna, wolnostojąca, drewniana lub murowana, najczęściej parterowa. Pierwsza zwarta zabudowa murowana zaczęła powstawać po 1825 roku, początkowo przy ul. Nowy Świat i Szpitalnej. W drugiej połowie XIX wieku działki wzdłuż ulicy Chmielnej stopniowo zostały zapełnione zabudową w postaci kamienic czynszowych z oficynami i prostokątnymi wewnętrznymi podwórzami.
Do II wojny światowej w parterach budynków wzdłuż ulicy Chmielnej znajdowały się liczne sklepiki oraz małe warsztaty usługowe usytuowane w oficynach na podwórzach. Znajdowało się tutaj także kilka tanich hoteli i popularnych lokali rozrywkowych w ogródkach, a także działały dwa duże kina Bałtyk i Atlantic.
W trakcie działań wojennych ze zwartej zabudowy ulicy Chmielnej liczącej 40 kamienic, pozostało jedynie 7 obiektów bez zniszczeń. Ulica Chmielna została objęta planem zabudowy, który był realizowany pod kierunkiem znanego architekta Zygmunta Stępińskiego. Projekt zakładał zharmonizowanie nowej zabudowy ?plombowej? z istniejącą i uporządkowanie ulicy na całej jej długości. Wprowadzenie nowoczesnych obiektów i częściowa zmiana przebiegu linii ulicy nie wpłynęły na zmianę charakteru zabudowy i klimatu wskazujących na historyczny charakter ulicy. Odbudowując ulicę nie zamierzano odtworzyć tylko jej materialnej części, ale także jej klimat i funkcję. Wprowadzona w kilku miejscach współczesna architektura nie wpłynęła na zmianę historycznego mieszkalno-handlowego charakteru ulicy.
Na skutek tak przeprowadzonej odbudowy, ulica Chmielna utrzymuje zasadniczo swą historyczną szerokość. Zarówno zachowany układ przestrzenny ulicy, jak i forma jej zabudowy są świadectwem zastosowania przez projektantów idei odbudowy na zasadzie współzależności pomiędzy odtwarzaniem stanu przedwojennego, a przebudową i modernizacją zabudowy podporządkowaną nowej strukturze funkcjonalnej miasta.
Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
 

Konkurs „Zabytki Mazowsza” punktowany, dn. 16.06.2009 r.

wtorek, 16 czerwca 2009 14:51

Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2009 / 2010 informuję, że  2 punkty mogą być umieszczone na świadectwie ukończenia Gimnazjum za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym.

Poniżej wskazuję art. 4. Zarządzenia.


4. W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum w województwie mazowieckim ustala
się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
3nauki w gimnazjum z części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej, a także
sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum z części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej oraz za inne
osiągnięcia kandydatów, w tym:
1) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum z części humanistycznej i matematyczno -
przyrodniczej (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie
punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu z części
humanistycznej i matematyczno ? przyrodniczej);
2) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny w świadectwie
ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia
wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły :
18 pkt. ? ocena: celujący
14 pkt. ? ocena: bardzo dobry
10 pkt. ? ocena: dobry
6 pkt. ? ocena: dostateczny
2 pkt. ? ocena: dopuszczający.
b) sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie
ukończenia gimnazjum:
14 pkt. - liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej
co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty,
co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych
konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, lub za udział w II etapie
olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zasady
organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125);
2 pkt. - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej
na szczeblu wojewódzkim;
2 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu
powiatowym; maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia
sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu
wojewódzkim wynosi 4;
2 pkt. - za inne osiągnięcia, odnotowane w świadectwie ukończenia gimnazjum
w tym:
a) uzyskane wysokie miejsca ? nagradzane lub honorowane zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
przez inne podmioty działające na terenie szkół;
b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu
lub środowiska szkolnego;
do 6 pkt. - za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć
4edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz
religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć
edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej
arytmetycznej).
Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:
6 pkt. ? ocena: celujący
5 pkt. ? ocena: bardzo dobry
4 pkt. ? ocena: dobry
3 pkt. ? ocena: dostateczny
2 pkt. ? ocena: dopuszczający.
 

„Zabytki Mazowsza” – konkurs rozstrzygnięty, 10.06.2009 r.

środa, 10 czerwca 2009 19:27

?Jest nam niezwykle miło, że konkurs ?Zabytki Mazowsza? tak bardzo zaciekawił uczniów, będą kolejne edycje? ? takie słowa wypowiedziała Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podczas uroczystości poświęconej rozdaniu nagród, która odbyła się 10 czerwca 2009 r. w Arakadach Kubickiego Zamku Królewskiego.

Konkurs ?Zabytki Mazowsza? powstał z inicjatywy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w listopadzie 2008 r. Uczniowie mieli za zadanie wykonać kronikę zabytku znajdującego się w pobliżu ich szkoły, bądź miejsca zamieszkania. Do udziału w konkursie zgłosiło się 56 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego Mazowsza. Uczniowie wykonali 111 kronik: kroniki w formie pisanej, kroniki w formie drukowanej, w formie plansz i plakatów, prezentacji multimedialnych, a także składające się z kilku form prezentacji.
Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.
Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła 38 zwycięzców. Podczas uroczystości zaproszeni goście zwiedzali wystawę nagrodzonych prac.

Poniżej znajduje się relacja fotograficzna z imprezy.


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
 

Strona 301 z 312

«PoczątekPoprzednia301302303304305306307308309310NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g