Oświadczenie w sprawie wykreślenia z gminnej ewidencji budynku przy Srebrnej 16 w Warszawie

czwartek, 31 stycznia 2019 18:43

Stwierdzam, że podawane w mediach informacje są nieprawdziwe. Budynek przy Srebrnej 16 w Warszawie nie znajdował się w rejestrze zabytków, lecz w gminnej ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. Nie byłem inicjatorem wykreślenia budynku z ewidencji, lecz jedynie autorem opinii dotyczącej oceny wartości zabytkowej budynku. Powstała ona w 2014 roku jako eksperckie opracowanie przeznaczone dla firmy Archaios. W przedstawionych mi materiałach nie było informacji, że właścicielem jest spółka Srebrna, ani też nie wiedziałam nawet o istnieniu tej spółki. W opinii szczegółowo wykazano usunięcie wszystkich elementów zabytkowych budynku biurowego dawnej Fabryki Kotłów Borman i Szwede, czego konsekwencją była utrata wartości zabytkowej budowli. Niemożliwe było stwierdzenie, że budynek miał wartości zabytkowe, jeżeli je utracił na skutek kolejnych remontów i przekształceń. Opinia została przedstawiona Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków jako dowód w sprawie oceny wartości zabytkowej tego budynku. Było to typowe postępowanie w takich przypadkach, a już wówczas byłem uznanym ekspertem od oceny wartości zabytkowej. Ustalenia zawarte w opinii zostały przyjęte przez Stołecznego Konserwatora Zabytków. Na tej podstawie Prezydent M. Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz wydała zarządzenie o wykreśleniu budynku przy Srebrnej 16 z ewidencji zabytków (Zarządzenie nr 1212/2015 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2015 r. - sygn. GP-OR.0050.1212.2015). Pragnę wyraźnie podkreślić, że decyzja o wykreśleniu budynku z ewidencji była autonomiczną i niezależną decyzją władz miasta Warszawy.

Stwierdzam, że podawane w tej sprawie informacje mają charakter pomówień niezgodnych z faktami. W przypadku dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na mój temat będę występował na drogę prawną o naruszenie dóbr osobistych.

prof. dr hab. Jakub Lewicki

 

Dotacje 2019

środa, 30 stycznia 2019 15:12

Właściciele lub posiadacze zabytków będący osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami organizacyjnymi mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa mazowieckiego.

W roku 2019 budżet będący w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynosi prawie 20 mln złotych.

Dofinansowaniu podlegają nakłady konieczne na prace konserwatorskie lub roboty budowlane, które służą zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu substancji zabytku. Dofinansowanie można otrzymać również na sporządzenie ekspertyz technicznych, badań konserwatorskich i architektonicznych oraz dokumentacji konserwatorskiej, a także na odnowienie, uzupełnienie lub odtworzenie oryginalnej substancji zabytku lub jego zabezpieczenie przeciwwilgociowe lub przeciwpożarowe.

28 lutego upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace planowane do przeprowadzenia w roku złożenia wniosku, których realizacja zakończy się do 31 października 2019 r.

30 czerwca upływa termin składania wniosków MWKZ na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja poniesionych nakładów).

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przy ul. Nowy Świat 18/20 lub w Delegaturach w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Ciechanowie. Wnioski można składać również pocztą na adres WUOZ w Warszawie. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do WUOZ lub do delegatury WUOZ oraz, dla wniosków wysłanych pocztą, data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek z wykazem koniecznych dokumentów niezbędnych przy udzieleniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji, znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://bip.mwkz.pl/dokument/43

Zdjęcie: dotacja numer 71/2018/D, konserwacja obrazu Matki Boskiej w otoczeniu symboli biblijnych, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim.

 

Oświadczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie budynku Cepelii

czwartek, 17 stycznia 2019 13:01

Kilka tygodni temu rozpocząłem postępowanie o wpis do rejestru zabytków pawilonu Cepelia. W mojej ocenie tylko to może ochronić unikalną architekturę budowli. Procedura wpisu zakończy się w przeciągu kilku dni. Przed wpisem budynku do rejestru zabytków nie może być wydana żadna decyzja o jego przebudowie.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie nie wpłynął żaden projekt ani informacja dotycząca zamiaru przebudowy Cepelii. Żaden projekt niszczący jej architekturę nie zostanie przeze mnie zatwierdzony.


prof. dr hab. Jakub Lewicki, MWKZ

Fot. budynek Cepelii, rok 1971 r., autor: Grażyna Rutowska, zbiory NAC, sygnatura 40-W-168-30

 

Strona 10 z 288

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g