Oświadczenie w sprawie wykreślenia z gminnej ewidencji budynku przy Srebrnej 16 w Warszawie

czwartek, 31 stycznia 2019 18:43

Stwierdzam, że podawane w mediach informacje są nieprawdziwe. Budynek przy Srebrnej 16 w Warszawie nie znajdował się w rejestrze zabytków, lecz w gminnej ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. Nie byłem inicjatorem wykreślenia budynku z ewidencji, lecz jedynie autorem opinii dotyczącej oceny wartości zabytkowej budynku. Powstała ona w 2014 roku jako eksperckie opracowanie przeznaczone dla firmy Archaios. W przedstawionych mi materiałach nie było informacji, że właścicielem jest spółka Srebrna, ani też nie wiedziałam nawet o istnieniu tej spółki. W opinii szczegółowo wykazano usunięcie wszystkich elementów zabytkowych budynku biurowego dawnej Fabryki Kotłów Borman i Szwede, czego konsekwencją była utrata wartości zabytkowej budowli. Niemożliwe było stwierdzenie, że budynek miał wartości zabytkowe, jeżeli je utracił na skutek kolejnych remontów i przekształceń. Opinia została przedstawiona Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków jako dowód w sprawie oceny wartości zabytkowej tego budynku. Było to typowe postępowanie w takich przypadkach, a już wówczas byłem uznanym ekspertem od oceny wartości zabytkowej. Ustalenia zawarte w opinii zostały przyjęte przez Stołecznego Konserwatora Zabytków. Na tej podstawie Prezydent M. Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz wydała zarządzenie o wykreśleniu budynku przy Srebrnej 16 z ewidencji zabytków (Zarządzenie nr 1212/2015 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2015 r. - sygn. GP-OR.0050.1212.2015). Pragnę wyraźnie podkreślić, że decyzja o wykreśleniu budynku z ewidencji była autonomiczną i niezależną decyzją władz miasta Warszawy.

Stwierdzam, że podawane w tej sprawie informacje mają charakter pomówień niezgodnych z faktami. W przypadku dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na mój temat będę występował na drogę prawną o naruszenie dóbr osobistych.

prof. dr hab. Jakub Lewicki

 

Dotacje 2019

środa, 30 stycznia 2019 15:12

Właściciele lub posiadacze zabytków będący osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami organizacyjnymi mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa mazowieckiego.

W roku 2019 budżet będący w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynosi prawie 20 mln złotych.

Dofinansowaniu podlegają nakłady konieczne na prace konserwatorskie lub roboty budowlane, które służą zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu substancji zabytku. Dofinansowanie można otrzymać również na sporządzenie ekspertyz technicznych, badań konserwatorskich i architektonicznych oraz dokumentacji konserwatorskiej, a także na odnowienie, uzupełnienie lub odtworzenie oryginalnej substancji zabytku lub jego zabezpieczenie przeciwwilgociowe lub przeciwpożarowe.

28 lutego upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace planowane do przeprowadzenia w roku złożenia wniosku, których realizacja zakończy się do 31 października 2019 r.

30 czerwca upływa termin składania wniosków MWKZ na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja poniesionych nakładów).

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przy ul. Nowy Świat 18/20 lub w Delegaturach w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Ciechanowie. Wnioski można składać również pocztą na adres WUOZ w Warszawie. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do WUOZ lub do delegatury WUOZ oraz, dla wniosków wysłanych pocztą, data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek z wykazem koniecznych dokumentów niezbędnych przy udzieleniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji, znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://bip.mwkz.pl/dokument/43

Zdjęcie: dotacja numer 71/2018/D, konserwacja obrazu Matki Boskiej w otoczeniu symboli biblijnych, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim.

 

Zaproszenie na wystawę plenerową ‘Nowe zabytki Mazowsza – wpisy do rejestru zabytków w latach 2017-2018’

piątek, 30 listopada 2018 15:06

Istnieją w przestrzeni miejskiej – budynki mieszkalne, świątynie, gmachy użyteczności publicznej. Są świadectwem myśli architektonicznej ubiegłych wieków i dziesięcioleci, nośnikiem historii, przykładem ówczesnych technik i tradycji. Zabytki – dzięki wpisowi do rejestru obejmowane są szczególną ochroną prawną.


Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Muzeum Łazienki Królewskie i Zamek Królewski w Warszawie zapraszają na wystawę Nowe zabytki Mazowsza – wpisy do rejestru zabytków w latach 2017-2018. Inauguracja wystawy, w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienek Królewskich przy Alejach Ujazdowskich 4, odbędzie się 1 grudnia 2018 r.

Na wystawie prezentujemy 27 zabytków wpisanych do rejestru przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w latach 2017-2018. Przedstawione obiekty nie wyczerpują listy wpisów z okresu ostatnich dwóch lat. Z blisko 200 zabytków wybraliśmy dla zwiedzających te o szczególnych walorach artystycznych, kryjące w sobie historie rodów i całych społeczności. Fotografie archiwalne i współczesne, opisy i ilustracje detali, wzmianki historyczne – zapraszamy w krótką podróż po staromiejskich kamienicach, letniskach, świątyniach różnych wyznań i podmiejskich willach.

Zainteresowanych wystawą zapraszamy do Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich [Aleje Ujazdowskie 4] w terminie 01.12.2018 – 02.01.2019 r. Następnie wystawa gościć będzie na dziedzińcu Pałacu Branickich [Nowy Świat 18/20] oraz na Zamku Królewskim w Warszawie. O szczegółowych terminach wystaw w powyższych lokalizacjach będziemy Państwa na bieżąco informować.

w imieniu Organizatorów
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 

Strona 1 z 10

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g