Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Barbara Jezierska - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczęła postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego, zbiorów ruchomych, zlikwidowanego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 16/16 z 25 stycznia 2016 roku Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, przy ul. Towarowej 3.

W trakcie postępowania określona zostanie szczegółowa lista wpisywanych obiektów, opierająca się na inwentarzu Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

W marcu 2016 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformował konserwatora o likwidacji przez Sejmik Muzeum Kolejnictwa. Zwrócił uwagę, że planowane zmiany spowodują wyjęcie spod dotychczasowych rygorów ustawy o muzeach, unikalnych w skali europejskiej zbiorów, stanowiących dobro narodowe. Grozi to zniweczeniem wieloletniego dorobku tej instytucji kultury – zniszczeniem lub rozproszeniem zbiorów, świadczących o wysokiej randze technicznej, gospodarczej i społecznej polskiego dziedzictwa kolejowego. Zgromadzone w zbiorach zabytki techniki oraz pamiątki historyczne świadczą o polskiej kulturze materialnej oraz dokumentują poziom polskiej nauki i rozwoju cywilizacyjnego. Zachowanie kolekcji w całości leży w interesie społecznym ze względu na posiadane przez nią wartości historyczne i naukowe.

Planowane jest powierzenie wyżej wymienionych zbiorów samorządowej instytucji kultury pod nazwą Stacja Muzeum, zgodnie z umową zawartą 8 maja 2015 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g