Informacja od MWKZ – zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Barbara Jezierska - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczęła postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa mazowieckiego układu urbanistycznego placu Gabriela Narutowicza w Warszawie.

Granice obszaru ww. układu - objętego niniejszym postępowaniem - oznaczono na załączniku graficznym kolorem czerwonym.

Celem ochrony obszaru jest zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej układu, ukształtowanej w oparciu o historyczne podziały własnościowe, zabudowę i zieleń. W związku z powyższym uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków (dla m. st. Warszawy – Stołecznym Konserwatorem Zabytków) wymagają wszelkie działania mogące mieć wpływ na jego charakter.

Załącznik graficzny

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g