Informacja od MWKZ – architektura współczesna

piątek, 04 marca 2016 12:27

Kompleksową próbę wyłonienia dzieł architektury i budownictwa, powstałych po 1945 roku i później tj. po roku 1989 podjął oddział Warszawski SARP. Zbiegło się to ze zmianą ustawy o ochronie dóbr kultury z 1962 roku i wprowadzeniem wyrazistego podziału na dziedzictwo architektury zabytkowej i dziedzictwo architektury współczesnej, obowiązującym od 2003 roku. W rezultacie zmian legislacyjnych ochrona tzw. „dóbr kultury współczesnej” została włączona do zobowiązań samorządu zebranych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zatwierdzonym w 2006 roku. Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną miasta, a jego istotna część - dotycząca uwarunkowań ochrony dziedzictwa- jest moderowana przez służby konserwatorskie, przy czym organem uzgadniającym jest Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Należy również zaznaczyć, iż zbiór obiektów i zespołów tworzących stołeczną listę zabytków jest zatwierdzany przez MWKZ. Dotyczy to również obiektów dotychczas uznawanych za współczesne, a posiadających niewątpliwy potencjach dziedzictwa kultury polskiej. W oparciu o rozszerzającą interpretację definicji zabytku, dopuszczoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, takie przekwalifikowanie jest dopuszczalne.

Okólnik Generalnego Konserwatora Zabytków – architektura współczesna [pdf] do pobrania tutaj