Sierpecki zamek odnaleziony po blisko 400 - latach !

piątek, 31 lipca 2015 11:40

Od ponad 20 lat trwały mniej lub bardziej intensywne poszukiwania miejsca lokalizacji jednego z trzech dotychczas nie odkrytych zamków na terenie Polski. Znana z archiwalnych zapisków w kronikach i annałach siedziba sierpeckiego Kasztelana zaczęła wreszcie ujawniać nam swoje tajemnice.

Na mocy porozumienia zawartego w 2013 roku pomiędzy Panem Rafałem Nadolnym - Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a Panem Markiem Kośmidrem - Burmistrzem Miasta Sierpca rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę interdyscyplinarne badania archeologiczne. Celem tych badań miało być zidentyfikowanie w terenie reliktów sierpeckiego zamku oraz pełne terenowe rozpoznanie tego znaczącego w ówczesnych czasach - ponadlokalnego założenia rezydencjonalno - obronnego na północnym Mazowszu.

Pierwszym etapem badań było nieinwazyjne rozpoznanie terenu w rejonie identyfikowanym z zamkiem w Sierpcu. Trud tych badań wzięła na siebie firma CAD - ART Wiesław Małkowski z siedzibą w Warszawie, przy współudziale mgr Wiesławy Roszyk z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i mgr Andrzeja Tucholskiego z płockiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Ukoronowaniem dwóch sezonów badawczych było kompleksowe, nieinwazyjne rozpoznanie terenu położonego w dolinie rzeki Sierpienicy - od młynu w Borkowie Kościelnym do ujścia Sierpienicy do rzeki Skrwy (na wysokości parkingu przed głównego wejściem (od strony trasy S-10) do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Prezentację wyników powyższych badań przedstawiono podczas konferencji pn.: " Problematyka późnośredniowiecznych i wczesno nowożytnych siedzib obronnych na terenie Sierpca” - zorganizowanej w dniu 14 października 2014 roku w sierpeckim Centrum Kultury i Sztuki.

Po przeprowadzonych jesienią 2014 roku badaniach sondażowych, poprzedzonych pierwszą (obejmującą polskie i zagraniczne archiwa) w pełni profesjonalnie przeprowadzoną kwerendą archiwalną - 6 lipca 2015 ruszyły regularne badania archeologiczno-architektoniczne zamku w Sierpcu. Jak dotąd prace badawcze nie tylko potwierdziły sugerowaną lokalizację siedziby obronnej właścicieli Sierpca, ale i przyniosły ważkie informacje dotyczące jej rozwoju oraz przyczyniły się do pozyskania licznych świadectw kultury materialnej. W eksplorowanych jak dotąd sześciu wykopach, odsłonięto resztki XV-wiecznego założenia dworskiego, starsze i nieliczne artefakty pradziejowe i wczesnośredniowieczne oraz relikty poszukiwanej, murowanej warowni. Powstały w początkach XVI wieku zamek kasztelana Prokopa Sieprskiego herbu Prawdzic rozpoznano w partii fragmentów jego zachodniego i południowego muru obwodowego, towarzyszącego mu gęstego palowania gruntu oraz ułożonych na dziedzińcu bruków. U schyłku XVI stulecia zamek został rozbudowany przez Potulickich. Powstała wtedy aktualnie badana rozległa kamienica wypełniająca południową strefę zamkowego podwórca i nowa, wyżej położona brukowa nawierzchnia. Spośród ponad 5000 zabytkowych ruchomości na uwagę zasługuje zwłaszcza płyta posadzkowa związana z ogrzewaniem typu hypocaustycznego, funkcjonującym na zamku w 1 połowie XVI wieku. Z końca drugiej połowy tegoż stulecia pochodzi liczny zbiór kafli płytowych zdobionych ornamentami geometrycznymi i florystycznymi. Ponadto zinwentaryzowano fragmenty naczyń ceramicznych, przedmioty skórzane, metale i artefakty szklane. Badania prowadzone są przez Pracownię Archeologiczną "TRECENTO" oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, dzięki środkom wyasygnowanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminę Miasto Sierpc.

Obszerne relacje z badań publikowane są na Facebooku pod hasłem:
Szukamy zamku dla Kasztelana. Archeologiczne badania w Sierpcu
Wraz z prowadzącymi badania archeologami p. p.: Tomaszem Olszackim i Arturem Różańskim zachęcam do ciekawej lektury!

- w załączeniu fotogaleria z przedmiotowych badań.

Andrzej Tucholski
gł. specjalista ds. ochrony zabytków archeologicznych
WUOZ w Warszawie
Delegatura w Płocku