Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie otwarte

Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w uroczystym otwarciu Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie i wystawy „Żyrardów. Miasto lnem tkane”, które odbyło się 10 października.

Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie to nowa instytucja kultury, której celem jest ochrona, pielęgnowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej Żyrardowa. Muzeum ma ambicję stać się miejscem pielęgnującym pamięć o lniarskich tradycjach Żyrardowa oraz obrazującym dzieje przemysłu lniarskiego na ziemiach polskich. Siedziba Muzeum znajduje się w jednej z hal fabrycznych dawnego Bielnika, stanowiącego kiedyś część kompleksu produkcyjnego żyrardowskiej fabryki. Na ekspozycji stałej prezentowanych jest kilkadziesiąt zabytkowych maszyn, stanowiących kompletny ciąg technologiczny, ukazujący najważniejsze elementy procesu obróbki surowca włókienniczego i produkcji tkanin. Większość maszyn pochodzi z lat 70. i 80. XX wieku, ale w zbiorze są także unikatowe eksponaty, pracujące w żyrardowskiej fabryce przez całe ubiegłe stulecie. Z uwagi na wartość historyczną i naukową maszyny zostały objęte prawną ochroną konserwatorską i wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego.

Pracownikom Muzeum życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy i realizacji misji związanej z upowszechnianiem kultury miasta oraz ukazywaniem historii jego mieszkańców i tradycji przemysłu lniarskiego.

Współcześnie Muzeum, jako instytucja zaufania publicznego, odgrywa ważną rolę nie tylko na płaszczyźnie kulturalnej, ale również w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, kształtowaniu poczucia tożsamości mieszkańców, w promocji regionu, turystyce. Ważnym zadaniem muzealnictwa jest także kształtowanie nowej wrażliwości odbiorców. U progu rozpoczęcia działalności życzymy Muzeum nie tylko szybkiego rozbudowania kolekcji, ale również innowacyjności i różnorodności programowej oraz otwartości na człowieka, a miarą sukcesu niech będą zadowoleni zwiedzający i usatysfakcjonowani muzealnicy.

Cieszymy się, że powstała nowa instytucja kultury, która wspierać będzie działania Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ratowaniu, dokumentowaniu i naukowym badaniu zabytków techniki.


Rafał Nadolny
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g