Kompetencje Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim

Kompetencje Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim

Miejski Konserwator Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim został powołany w dniu 1 kwietnia 2014 r. na mocy porozumienia z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Burmistrzem miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Zgodnie z ww. porozumieniem Nowy Dwór Mazowiecki przejmuje prowadzenie spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony zabytków nieruchomych, położonych w granicach miasta Nowy Dwór Mazowiecki - z wyłączeniem nieruchomości, dla których miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest właścicielem lub posiadaczem.

W szczególności do kompetencji Miejskiego Konserwatora należy:

-          wydawanie pozwoleń na prowadzenie przy zabytkach wpisanych do rejestru: badań konserwatorskich i architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, robót budowlanych w otoczeniu zabytku, oraz innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku,

-          wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam i napisów,

-          wydawanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru oraz na jego przemieszczanie,

-     uzgadnianie decyzji: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,

-     uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego – albo wydawaniu opinii dla przedsięwzięcia wymagającego tylko zgłoszenia - w stosunku do obiektów i obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków,

-     wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, pobieranie opłat z tego tytułu, odraczanie terminu uiszczenia opłat i ich umarzanie,

-     wydawanie zaświadczeń i zaleceń konserwatorskich.

-          prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, wydawania decyzji nakazowych oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

 

W kompetencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozostają w szczególności:

-     sprawy z zakresu ochrony zabytków archeologicznych, w tym wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych (m.in. nadzór archeologiczny przy inwestycjach), a także poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

-     spraw z zakresu ochrony zabytków ruchomych (do których należą także rzeźby, nagrobki i kapliczki nie posiadające formy kubaturowej),

-          wydawanie pozwoleń na dokonywanie podziału zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru oraz na sprzedaż, zamianę, darowiznę, oddanie w użytkowanie wieczyste lub wnoszenie jako aportu do spółek nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków i stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

 

W kompetencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozostają także wszelkie sprawy, dotyczące ochrony zabytków na terenie nieruchomości, których właścicielem lub posiadaczem jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki, przy czym dotyczy to także:

-     nieruchomości i obiektów, których Miasto jest współwłaścicielem, niezależnie od wielkości udziału (m.in. wspólnot mieszkaniowych, w których nie zostały wykupione wszystkie lokale),

-     nieruchomości i obiektów, które Miasto oddało w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste (w tym ostatnim przypadku z wyłączeniem budynków, które stanowią własność użytkownika wieczystego).

 

Wszystkie sprawy należące do kompetencji Miejskiego Konserwatora Zabytków, które wpłynęły do urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, są przekazywane do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przekazane zostały także sprawy, które wpłynęły przed 1 kwietnia 2014 r. i nie zostały zakończone (tzn. nie wydano decyzji, postanowienia, zaleceń konserwatorskich lub nie udzielono odpowiedzi w formie pisma).

 

Agnieszka Żukowska

Rzecznik Prasowy

Mazowieckiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g