Czwarte spotkanie Regionalnej Grupy Koordynacyjnej projektu airLED

Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, 5 lutego 2014 roku wziął udział w spotkaniu Regionalnej Grupy Koordynacyjnej projektu airLED, które odbyło się w Pomiechówku.

W jego trakcie omówiono aktualny stan prac oraz kolejny etap projektu – utworzenie przez uczestniczące w nim strony platformy wymiany informacji i współpracy, tzw. „One-stop-shop”. Poruszono też między innymi kwestię zagospodarowania Twierdzy Modlin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Celem projektu, w którym uczestniczy 9 partnerów z Węgier, Polski, Słowenii i Włoch, jest wypracowanie przez regiony europejskie spójnej wizji zintegrowanego rozwoju obszarów położonych w najbliższym sąsiedztwie lotnisk oraz powstania „Airport Cities”. W przypadku lotniska w Modlinie, rozważania te muszą uwzględniać także aspekt kulturowy i przyrodniczy – lotnisko powstaje w obrębie wielkiej twierdzy fortowej z XIX i pocz. XX w. i w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo, co stwarza ograniczenia, ale i szanse na powstanie unikalnego kompleksu, harmonijnie łączącego rozwój z ochroną wartości, na przykład poprzez rozwój turystyki kulturowej. Może to także przyczynić się do rewitalizacji zabytkowej twierdzy.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g