Zostań społecznym opiekunem zabytków

Szkolenie dla przyszłych opiekunów zabytków odbędzie się 28 października 2013 roku, w godzinach 12.00-16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Otwocku, przy ulicy Górnej 13.

W związku z potrzebą zintensyfikowania działań marketingu społecznego, zmierzających do poprawy społecznej akceptacji dla działań konserwatora zabytków, jak i wszelkich działań ochronnych odnoszących się do zabytków, niezbędne wydaje się stworzenie grupy osób, która będzie współpracować z samorządem lokalnym oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie.
Osoby takie muszą posiadać wiedzę na temat podstaw prawnych ochrony zabytków oraz wiedzę umożliwiającą ocenę stanu i zagrożeń obiektu zabytkowego. Przyszli społeczni opiekunowie zabytków powinni być osobami zrównoważonymi, niekonfliktowymi, prezentującymi wysoką kulturę osobistą, oraz co wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie zabytków i opiece zabytkami, nie mogą być karane.

W trakcie pracy badawczej nad Powiatowym Programem Opieki Nad Zabytkami na lata 2013–2016 rozpoznano potrzebę organizacji takiego szkolenia i stworzenia ponadgminnego forum współpracy osób zawodowo lub amatorsko zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego, zarówno wymiarze materialnym, jak i niematerialnym. W kalendarium działań niezbędnych do osiągnięcia celów założonych w programie zapisano organizację takiego szkolenia w 2013 roku.

Szkolenie odbywać się będzie w trzech panelach:

I. Przygotowanie z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Omówione zostaną poszczególne artykuły ustawy, które dotyczą bezpośrednio działań społecznych opiekunów zabytków. Uczestnicy spotkania zapoznają się także z właściwą terminologią dotyczącą ochrony zabytków. Zakres obowiązków właściciela zabytku.

II. Wykład na temat praktyki działań urzędu konserwatorskiego Uczestnicy szkolenia nauczą się rozpoznawać podstawowe sytuacje, kiedy właściciel lub inwestor narusza zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz jakie zmiany naruszają substancję zabytkową, a jakie są dopuszczalne. Dowiedzą się także, czym jest ingerencja w substancję zabytkową.

III. Część dyskusyjna Codzienność pracy konserwatora i społecznego opiekuna zabytków, zasady współpracy z samorządem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Spotkanie poprowadzi Wiktor Lach, wykładowcami będą specjaliści Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Decyzją MWKZ Rafała Nadolnego certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu będzie równorzędny z zaliczeniem egzaminu z wiedzy przeprowadzanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zapisy odbywają się telefonicznie u SOZ Wiktora Lacha nr telefonu 603 994 514, bądź e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Osoba starająca się o zostanie społecznym opiekunem zabytków powinna złożyć wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie zawierający informację o dotąd podejmowanych działaniach na rzecz ochrony zabytków, opieki nad zabytkami i popularyzowaniu wiedzy o nich oraz następujące dokumenty: – oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych; – aktualne (z ostatnich trzech miesięcy) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego; – program działania na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jako społeczny opiekun zabytków.

Wyciąg z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Rozdział 10. Społeczni opiekunowie zabytków Art. 102. [Zadania społecznego opiekuna zabytków] 1. Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach. 2. Społeczny opiekun zabytków współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami. 3. Społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 4. Zadania społecznego opiekuna zabytków może wykonywać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Art. 103. [Ustanowienie opiekuna] 1. Społecznego opiekuna zabytków ustanawia, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, starosta właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) kandydata na społecznego opiekuna zabytków. 2. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków starosta cofa ustanowienie społecznego opiekuna zabytków, jeżeli opiekun przestał spełniać wymagania określone w art. 102 ust. 3 lub niewłaściwie wykonuje swoje zadania. 3. O ustanowieniu społecznego opiekuna zabytków lub cofnięciu takiego ustanowienia starosta zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 4. Starosta prowadzi listę społecznych opiekunów zabytków.

Art. 104. [Uprawnienia opiekuna] Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Art. 105. [Legitymacje; zaświadczenia] 1. Osobie fizycznej pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków starosta wydaje legitymację społecznego opiekuna zabytków, która zawiera jego zdjęcie, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, datę wydania legitymacji oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania legitymacji. 2. Osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków, starosta wydaje zaświadczenie, które zawiera informację o nadaniu uprawnień opiekuna, nazwę i siedzibę tej osoby lub jednostki, datę wydania zaświadczenia oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

Podmiot realizujący: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków: Rafał Nadolny Starosta Otwocki: Bogumiła Więckowska Koordynator: Społeczny Opiekun Zabytków Wiktor Lach

Opracowanie: Wiktor Lach Społeczny Opiekun Zabytków w Powiecie Otwockim Koordynator szkolenia kontakt tel.: 603 994 514 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g