Konferencja „Sieć Najciekawszych Wsi”

Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w konferencji „Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce”, która z inicjatywy Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, odbyła się 3 października 2013 roku w Pałacu Prezydenckim.

Sieć Najciekawszych Wsi (SNW), zgodnie z koncepcją jej utworzenia, ma stać się markowym produktem turystycznym o walorach i wymogach podobnych do standardów sieci istniejących w Europie i poza nią. Tą koncepcję przyjęła do realizacji Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Opracowania dotyczące tworzenia SNW znajdują się na stronie http://www.psorw.odnowawsi.pl/ Według takiego podejścia, strategią rozwoju miejscowości i źródłem generowania przychodów, będzie oferowanie atrakcyjnego pobytu, możliwego dzięki walorom dziedzictwa kulturowego („wsie dziedzictwa”) oraz/lub wydarzeniom, atrakcjom, produktom („wsie przeżyć”). Wymaga to spełnienia określonych kryteriów uczestnictwa, gwarantujących odpowiednią jakość oferty w skali całej sieci.
Była również mowa o projektach wdrożeniowych, mających doprowadzić do wyłonienia w każdym województwie wsi o odpowiednim potencjale oraz przygotować je do włączenia do Sieci. W wyniku realizacji takich projektów powstanie pula miejscowości, które przyjmą i będą realizować plan działań dostosowawczych. Po spełnieniu kryteriów przez poszczególne wsie, możliwe będzie formalne zaistnienie Sieci – początkowo w formule roboczej (dla przygotowania swej oferty rynkowej), a następnie w roli operatora oferty.
W konferencji wzięli udział wójtowie i burmistrzowie gmin członkowskich PSORW, członkowie zarządów województw odpowiadających za funkcjonowanie sekretariatów regionalnych KSOW, wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz przedstawiciele nauki – grono potencjalnych partnerów projektów wdrożeniowych.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na tutaj i tutaj.

Zapraszam do lektury artykułu Wojewody Opolskiego - Ryszarda Wilczyńskiego, który znajduje się tu.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g