Ochrona zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przejmie zadania realizowane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków - zgodnie z dokumentem podpisanym przez Jacka Kozłowskiego, wojewodę mazowieckiego i burmistrza Jacka Kowalskiego. Skutkiem porozumienia będzie powołanie miejskiego konserwatora zabytków, który zostanie wyłoniony w konkursie.

Przejęte przez miasto kompetencje dotyczą ochrony zabytków położonych w jego granicach (oprócz nieruchomości, których Nowy Dwór Mazowiecki jest właścicielem lub posiadaczem). Do kompetencji miejskiego konserwatora zabytków należeć będzie realizacja zadań określonych m.in. w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (np. wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru), w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (m.in. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji na obszarach objętych ochroną zabytków), czy w Prawie budowlanym.

Konserwator wojewódzki będzie miał kompetencje kontrolne nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań prowadzonych w imieniu wojewody – m.in. prawo wglądu do dokumentów oraz żądania wyjaśnień. W razie potrzeby będzie mógł wydawać zalecenia lub wystąpienia pokontrolne i wyznaczyć tryb oraz termin ich wykonania.

Podpisane w Nowym Dworze Mazowieckim porozumienie jest czwartym tego typu na Mazowszu. Wcześniej miejskich konserwatorów zabytków realizujących zadania MWKZ powołano w Warszawie, Płocku i Żyrardowie.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Porozumienie między wojewodą i burmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego - plik PDFAgnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g