Nabór wniosków w ramach programu

priorytetowego "Ochrona przyrody i krajobrazu"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje o naborze wniosków w 2012 r. w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i krajobrazu”, którego jednym z obszarów tematycznych jest „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów". O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, zarządcy lub użytkownicy wieczyści zabytkowych obiektów zgodnie z następującym podziałem:
  • jednostki sektora finansów publicznych (innych niż pjb):

- nabór wniosków prowadzony w terminie 15.06.-29.06.2012 r.,
- alokacja środków do 3 500 tys. zł;

  • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe lub organizacje pozarządowe (w tym organizacje kościelne):

- nabór wniosków prowadzony w terminie 03.09.-14.09.2012 r.,
- alokacja środków do 2 300 tys. zł.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest wpis obiektu, którego dotyczy wniosek, do rejestru zabytków, dokumentacja projektowa oraz decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków akceptująca projektowany zakres i sposób wykonania prac w ramach przedsięwzięcia.  

Dla obszaru tematycznego „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów” kwalifikowane będą koszty:

  • dostaw lub zakupu i montażu sprzętu i urządzeń,
  • zakupu materiałów do nasadzeń oraz nasadzenia roślin wieloletnich,
  • zabiegów konserwatorskich w drzewostanie,
  • odtworzenia lub przywrócenia do pierwotnego stanu zbiorników i cieków wodnych,

jednocześnie nie będą kwalifikowane koszty:

  • modernizacji alejek oraz obiektów małej architektury zabytkowych parków i ogrodów (ławki, kosze na śmieci, altany, fontanny, posągi itp.)

Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji na poziomie do 90% kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie wynosi 300 tys. zł, maksymalna- 2 000 tys. zł.

Szczegółowe informacje o programie priorytetowym, niezbędne formularze warunkujące ubieganie się o dofinansowanie oraz informacje o szkoleniu dla wnioskodawców znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl w zakładce Środki krajowe/ Programy priorytetowe/ Ochrona przyrody i krajobrazu.

Z poważaniem,
Leszek Jóskowiak
p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g