Powołanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

Dziś, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.

Zarządzeniem z dnia 15 lutego 2012 roku, Wojewoda Mazowiecki nadał regulamin Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków. Z dniem 14 marca 2012 roku, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków powołał na członków Rady następujące osoby:

1. prof. dr hab. Waldemar Baraniewski ? Przewodniczący
Pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jego badań jest historia sztuki XX w. ze szczególnym uwzględnieniem sztuk przestrzennych (architektury i rzeźby). Zajmuje się również problematyką krytyki artystycznej i historii polsko-niemieckich kontaktów artystycznych. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.
2. prof. dr hab. Lech Kłosiewicz
Pracownik naukowy Pracowni Architektury i Sztuki Współczesnej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, członek Polskiej Akademii Nauk. Głównym przedmiotem jego badań jest architektura wnętrz, teoria architektury.
3. prof. dr hab. Jakub Lewicki - Zastępca
Pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Głównym przedmiotem jego badań jest historia architektury, konserwacja zabytków.
4. dr Jerzy Szałygin
Kierownik Działu Ewidencji i Rejestru Zabytków w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, Skarbnik Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, oddział Mazowiecki, rzeczoznawca ds. nieruchomych i ruchomych dóbr kultury. Specjalność ? architektura drewniana.
5. prof. dr hab. Andrzej Koss
Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk. Głównym przedmiotem jego badań jest architektura wnętrz, teoria architektury.
6. prof. Piotr Molski
Kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Głównym przedmiotem jego badań jest historia architektury, konserwacja zabytków. Sekretarz Generalny PKN ICOMOS.
7. prof. Ryszard Mazurowski
Pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem jego zainteresowań jest archeologia neolitu, eneolitu i wczesnej epoki brązu.
8. Jan Rzeszotarski
Od 1990 roku jest Dyrektorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.


Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jest organem opiniodawczym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1)Ocena stanu i potrzeb ochrony zabytków na terenie województwa mazowieckiego;
2)Opiniowanie projektów inwestycji oraz opracowań planistycznych w zakresie ochrony zabytków;
3)Opiniowanie metod i technologii konserwatorskich;
4)Opiniowanie zagospodarowania terenów objętych ochroną konserwatorską;
5)Opiniowanie projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie ochrony zabytków;
6)Opiniowanie dokumentowania prac konserwatorskich.

Członków Rady powołuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwatorski Zabytków na okres czterech lat.

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie nadania regulaminu Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków pobierz
Regulamin Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków pobierz


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g