Spotkanie z mieszkańcami Otwocka

26 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Poniatowskiego w Otwocku odbyło się spotkanie Barbary Jezierskiej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pracowników urzędu z mieszkańcami miasta. Spotkanie zostało zorganizowane przez władze miasta Otwocka w związku z wszczęciem z urzędu postępowania o wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego czterech oszarów w Otwocku (Świder, Śródborów, Śródmieście i Soplicowo).

zdjecie_konferencja

Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym znajdującym się na terenie wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji na pozwolenie na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych prac, wydanego przez konserwatora zabytków.

 

Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymga m.in.:

-Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zbaytków

-Wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

-Prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru zabytków

-Prowadzenie badań archeologicznych

-Dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

-Umieszczenia na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów

-Podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

 

Na wniosek posiadacza lub właściciela zabytku Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia w formie pisemnej zalecenia konserwatoskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być przeprowadzone w budynku.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g