Krajowy system ochrony dóbr kultury – wymiana doświadczeń

27 października br. w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy, z inicjatywy Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa w Krakowie i Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni odbyło się seminarium połączone z warsztatami, podejmujące wyzwanie szczegółowej analizy zakresu kompetencji podmiotów zaangażowanych w ochronę zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych lub konfliktów zbrojnych oraz zestawienie ich z katalogiem przypisanych im zadań w omawianym obszarze celem identyfikacji ewentualnych luk w regulacjach prawnych i wskazania kierunku niezbędnych zmian.
W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Spotkanie było okazją do szerokiego dialogu, wymiany doświadczeń oraz promowania dobrych praktyk w zakresie współpracy podmiotów działających w obszarze ochrony zabytków. W założeniu Organizatorów przedsięwzięcie było kolejnym krokiem w budowaniu platformy konsultacji i współpracy różnych środowisk działających na rzecz bezpieczeństwa obiektów zabytkowych, która w przyszłości mogłaby posłużyć szerokiemu partnerstwu merytorycznoinstytucjonalnemu w działaniach mających na celu doskonalenie krajowego systemu ochrony dóbr kultury na wypadek zaistnienia szczególnych zagrożeń i szeroko rozumianego bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego.
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g