Wpisy do rejestru – podsumowanie

123 obiekty wpisał do rejestru zabytków w 2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki. W zestawieniu znalazły się 72 zabytki nieruchome, 50 ruchomych i jeden archeologiczny.
Do rejestru trafiły m.in. historyczny zespół budowlany dawnego zakładu przeróbki drewna Stefana Katelbacha wraz z terenem, gmach Filharmonii Narodowej w Warszawie , kamienica Izydora Grossglicka w Warszawie, willa architekta Mariana Lalewicza w Warszawie, budynek mieszkalny Dwór w Nadułkach, budynek hali lokomotywowni „Olszynka Grochowska”
Rejestr to jedna z form ochrony zabytków. Trafiają tam obiekty na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g