Kolejny zabytek na Mazowszu

Podjąłem decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki, wzniesionego w l. 1904-1907, położonego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 15, z uwagi na zachowane wartości historyczne, artystyczne i naukowe obiektu.

W roku szkolnym 1907-08 gmach zajęły dwie prywatne szkoły. W 1911 r. otwarto w jego murach gimnazjum z nauczaniem w języku rosyjskim. W 1914 r. wojna przerwała naukę, wszystkie dokumenty ewakuowano do Smoleńska. W 1915 r. dzięki staraniom pastora Filipa Schmidta działalność rozpoczęło polskie gimnazjum męskie, jako ośmioklasowe Gimnazjum Filologiczne Męskie, a w styczniu 1916 r. uruchomiono Gimnazjum Żeńskie – obie szkoły w jednym gmachu. W 1918 r. nadano szkole nazwę Państwowe Gimnazjum Filologiczne im. Tadeusza Kościuszki. W 1939 r. budynek został zajęty przez Wehrmacht i przekształcony na szpital polowy dla żołnierzy niemieckich. Po zakończeniu wojny ponownie zaczęła działalność szkoła średnia pod nazwą Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki. W 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym utworzono oddział dwujęzyczny, zmianie uległa dotychczasowa nazwa szkoły - na Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

Na wartości artystyczne budynku składa się bogaty wystrój elewacji, obejmujący szeroki repertuar detalu architektonicznego (m.in. boniowania, gzymsy, pilastry, oprawy otworów okiennych i drzwiowych) oraz kompozycja elewacji wzbogacona połączeniem cegły licowej i elementów tynkowanych na biało. Ponadto, obiekt posiada reprezentacyjny charakter osiągnięty poprzez zaakcentowanie osi środkowej z głównym wejściem poprzedzonym schodami, zamknięcie osi skrajnych ryzalitami, zróżnicowanie poszczególnych kondygnacji elewacji poprzez zastosowanie odmiennej artykulacji otworów okiennych. Jednocześnie budynek zachował autentyczną substancję i formę historyczną z czasów budowy, a jego pierwotna bryła, artykulacja elewacji, detal architektoniczny są w pełni czytelne. Obiekt szkolny posiada również wartości historyczne, jako siedziba instytucji ważnej dla historii i rozwoju Gostynina. Budynek użytkowany jest od ponad 115 lat jako placówka szkolna, przez cały okres swego istnienia zabytek służy kulturze Ziemi Gostynińskiej, odgrywa ważną rolę społeczną w życiu miasta, kształcąc jego kolejne pokolenia.

Wpisem do rejestru zabytków nie obejmuje się dobudowanych w latach 60. XX w. łącznika i sali gimnastycznej.

prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g