Oświadczenie w sprawie wykreślenia z gminnej ewidencji budynku przy Srebrnej 16 w Warszawie

czwartek, 31 stycznia 2019 18:43

Stwierdzam, że podawane w mediach informacje są nieprawdziwe. Budynek przy Srebrnej 16 w Warszawie nie znajdował się w rejestrze zabytków, lecz w gminnej ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. Nie byłem inicjatorem wykreślenia budynku z ewidencji, lecz jedynie autorem opinii dotyczącej oceny wartości zabytkowej budynku. Powstała ona w 2014 roku jako eksperckie opracowanie przeznaczone dla firmy Archaios. W przedstawionych mi materiałach nie było informacji, że właścicielem jest spółka Srebrna, ani też nie wiedziałam nawet o istnieniu tej spółki. W opinii szczegółowo wykazano usunięcie wszystkich elementów zabytkowych budynku biurowego dawnej Fabryki Kotłów Borman i Szwede, czego konsekwencją była utrata wartości zabytkowej budowli. Niemożliwe było stwierdzenie, że budynek miał wartości zabytkowe, jeżeli je utracił na skutek kolejnych remontów i przekształceń. Opinia została przedstawiona Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków jako dowód w sprawie oceny wartości zabytkowej tego budynku. Było to typowe postępowanie w takich przypadkach, a już wówczas byłem uznanym ekspertem od oceny wartości zabytkowej. Ustalenia zawarte w opinii zostały przyjęte przez Stołecznego Konserwatora Zabytków. Na tej podstawie Prezydent M. Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz wydała zarządzenie o wykreśleniu budynku przy Srebrnej 16 z ewidencji zabytków (Zarządzenie nr 1212/2015 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2015 r. - sygn. GP-OR.0050.1212.2015). Pragnę wyraźnie podkreślić, że decyzja o wykreśleniu budynku z ewidencji była autonomiczną i niezależną decyzją władz miasta Warszawy.

Stwierdzam, że podawane w tej sprawie informacje mają charakter pomówień niezgodnych z faktami. W przypadku dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na mój temat będę występował na drogę prawną o naruszenie dóbr osobistych.

prof. dr hab. Jakub Lewicki