Kolejny wpis na Mazowszu

piątek, 09 marca 2018 16:17

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Anielskiej z 1934 r. w Horoszkach Dużych wraz z terenem cmentarza przykościelnego, z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe.

W latach 1933-34 na placu ofiarowanym przez mieszkańca wsi zbudowano pod kierunkiem ks. St. Golatowskiego - proboszcza z Konstantynowa, niewielki kościół, który erygowano w 1934 r. na kaplicę publiczną (oratorium publicum). Parafię w Horoszkach Dużych utworzono dopiero w 1991 r.

Drewniany kościół konstrukcji słupowo – ryglowej z dobudowanymi w 1944 r. dwiema bocznymi kaplicami tworzy plan krzyża łacińskiego.

Obiekt związany z dziejami wsi, parafii i najbliższej okolicy stanowi przykład ludowej architektury. Zachował oryginalną dekorację narożników, zwieńczonych prostokątnymi kapitelami i obwiedzionych wraz z gzymsem podokapowym i podokiennym, fryzem kostkowym. Nawiązanie do świątyń murowanych stanowią prostokątne okna zwieńczone łukiem pełnym. Budynek kościoła zachowany w niemal niezmienionym stanie jest przykładem adaptacji monumentalnych form architektonicznych w ludowym budownictwie drewnianym.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków