Konkurs „Zabytki Mazowsza” punktowany, dn. 16.06.2009 r.

Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2009 / 2010 informuję, że  2 punkty mogą być umieszczone na świadectwie ukończenia Gimnazjum za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym.

Poniżej wskazuję art. 4. Zarządzenia.


4. W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum w województwie mazowieckim ustala
się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
3nauki w gimnazjum z części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej, a także
sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum z części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej oraz za inne
osiągnięcia kandydatów, w tym:
1) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum z części humanistycznej i matematyczno -
przyrodniczej (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie
punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu z części
humanistycznej i matematyczno ? przyrodniczej);
2) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny w świadectwie
ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia
wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły :
18 pkt. ? ocena: celujący
14 pkt. ? ocena: bardzo dobry
10 pkt. ? ocena: dobry
6 pkt. ? ocena: dostateczny
2 pkt. ? ocena: dopuszczający.
b) sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie
ukończenia gimnazjum:
14 pkt. - liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej
co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty,
co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych
konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, lub za udział w II etapie
olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zasady
organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125);
2 pkt. - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej
na szczeblu wojewódzkim;
2 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu
powiatowym; maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia
sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu
wojewódzkim wynosi 4;
2 pkt. - za inne osiągnięcia, odnotowane w świadectwie ukończenia gimnazjum
w tym:
a) uzyskane wysokie miejsca ? nagradzane lub honorowane zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
przez inne podmioty działające na terenie szkół;
b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu
lub środowiska szkolnego;
do 6 pkt. - za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć
4edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz
religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć
edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej
arytmetycznej).
Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:
6 pkt. ? ocena: celujący
5 pkt. ? ocena: bardzo dobry
4 pkt. ? ocena: dobry
3 pkt. ? ocena: dostateczny
2 pkt. ? ocena: dopuszczający.
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g