"Budynek pawilonowy o funkcji gastronomicznej" przy ul. Szarej 10 A w Warszawie

W dniu 24 sierpnia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych „budynku pawilonowego o funkcji gastronomicznej”, wzniesionego w początku lat siedemdziesiątych XX wieku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szarej 10 A. Z wnioskiem o powyższe wystąpiły organizacje społeczne - Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej Masław. Organizacje wystąpiły z równoczesnym żądaniem o dopuszczenie ich do udziału w postępowaniu na prawach strony. Zgłoszenie trzeciej organizacji społecznej wyróżnionej wśród nadawców wniosku tj. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o/ Warszawa nie zostało uwierzytelnione podpisami reprezentantów.

Organizacje wskazały, iż przedmiotowy ww. pawilon zachowany jest w swej pierwotnej formie, a tym samym czytelna jest wysoka jakość architektury budynku i walory artystyczne jego wystroju, w szczególności zespołu mozaik autorstwa Kazimierza Gąsiorowskiego. Budynek powstał w odmiennej i jednoznacznie zamkniętej rzeczywistości polityczno–ustrojowej; jest świadkiem „epoki minionej” – okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Inwestorem budynku był Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co zapewniło dostęp do stosunkowo luksusowych i eleganckich rozwiązań materiałowych. Równocześnie obiekt reprezentuje epokę modernizmu, zdecydowanie należącą do przeszłości. Masywna bryła drugiej kondygnacji pawilonu, kontrastuje z atektoniczną kondygnacją parteru. W ocenie wnioskodawców „powoduje to interesującą grę wizualną”.

Należy także podnieść, iż zmiana stanowiska Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odniesiona do tzw. dóbr kultury współczesnej, wyrażona w piśmie z dnia 15 lutego 2016 roku, daje asumpt do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków obiektów o współczesnym wyrazie architektonicznym i często nie objętych alternatywnymi metodami ochrony dziedzictwa. Wobec powyższego dniu 20 maja 2016 roku MWKZ zaopiniował aktualizację gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy, akceptując m.in. włączenie pawilonu przy ulicy Szarej 10 A do tejże ewidencji.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g