Jak zmodernizować zabytkową aleję Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska, spełniając oczekiwania organizacji społecznych oraz działaczy samorządowych z Komorowa i Powiatu Pruszkowskiego, gościła w urzędzie uczestników spotkania poświęconego planowanej, a wzbudzającej duże kontrowersje, modernizacji głównej ulicy Komorowa – objętej ochroną konserwatorską i stanowiącej równocześnie pomnik przyrody alei Marii Dąbrowskiej. Współorganizatorem wydarzenia był Starosta Powiatu Pruszkowskiego Maksym Gołoś.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele działających w Komorowie organizacji społecznych: „Stowarzyszenia Kulturalny Komorów”, „Stowarzyszenia Przyjazna Ostoja”, „Towarzystwa Przyjaciół Miasta - Ogrodu <<Komorowianie>>” i działacze samorządowi oraz eksperci z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację, stanowiącą podsumowanie zastrzeżeń i postulatów wobec projektu przebudowy zabytkowej ulicy, wypracowanych wspólnie przez związanych z Komorowem społeczników i samorządowców. Podkreślano, że aleja Marii Dąbrowskiej jest najważniejszą przestrzenią publiczną miejscowości, jej kręgosłupem kompozycyjnym i komunikacyjnym oraz podstawą turystycznej atrakcyjności.

Postulowano opracowanie – we współpracy z architektem krajobrazu - kompleksowej koncepcji dla całej ulicy, zarzucając obecnemu projektowi fragmentaryczność, brak troski o spójność kompozycyjną i traktowanie unikatowej alei jako zwykłej drogi przelotowej i , jak to określano, „alei parkingowej”. Jako pożądany efekt docelowy inwestycji wskazano nie tylko zachowanie, ale wręcz wzmocnienie parkowo – promenadowego charakteru ulicy. Krytykowano pomysł wykonania nawierzchni ciągów pieszych i pieszo – rowerowych z kostki betonowej, rekomendując zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych – ze względu na dobro drzewostanu i komfort użytkowników.

- Opiniując projekt modernizacji alei Marii Dąbrowskiej, z pewnością wezmę pod uwagę stanowisko strony społecznej – zapewniła MWKZ Barbara Jezierska, podsumowując spotkanie.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g