Dotacje na mazowieckie zabytki

środa, 24 stycznia 2018 13:29

Informacja dotycząca przyznawania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej?

O przyznanie dotacji celowej może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna (np.: fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, wspólnota mieszkaniowa), będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku albo jednostka organizacyjna posiadająca zabytek w trwałym zarządzie.

Na jaki cel dotacja może zostać udzielona?

1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wyłącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

W jaki sposób ubiegać się o przyznanie dotacji?

Wnioski należy składać osobiście lub listownie na adres:

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa (Warszawa - miasto na prawach powiatu, oraz powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, pruszkowski, piaseczyński, warszawski – zachodni, wołomiński, żyrardowski);
2. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ciechnowie, ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński)
3. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 16, 07-400 Ostrołęka (powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski oraz Ostrołęka – miasto na prawach powiatu);
4. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku, ul. Zduńska 13A, 09-400 Płock (powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, Płock – miasto na prawach powiatu);
5. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom (powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, Radom – miasto na prawach powiatu);
6. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, ul. Bema 4A, 08-110 Siedlce (powiaty: garwoliński, łosicki, miński mazowiecki, siedlecki, sokołowskim węgrowski, Siedlce – miasto na prawach powiatu);

Jaki jest termin składania wniosków?

1. do 28 lutego roku, w którym składa się wniosek na dotacje w przypadku kiedy dotacja ma być udzielona na prace przy zabytku, które zostaną przeprowadzone;
2. do 30 czerwca roku, w którym składa się wniosek na dotacje na prace przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data osobistego złożenia w WUOZ w lub delegaturze, a w przypadku przekazania listem, data dzienna stempla pocztowego.

Co w szczególności uznaje się za błędy formalne wniosku?

1. Złożenie wniosku dotyczącego obiektu nie wpisanego do rejestru zabytków lub nie wyszczególnionego w decyzji wpisującej zespół obiektów (ruchomych lub nieruchomych) do rejestru zabytków województwa mazowieckiego;
2. Złożenie wniosku przez podmiot nie uprawniony lub niedołączenie aktualnych dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania zabytkiem;
3. Brak oświadczenia współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wystąpienie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania (dotyczy współwłasności);
4. Niekompletne lub nieprawidłowe wypełnienie jakiegokolwiek pola w formularzu wniosku;
5. Brak wymaganego załącznika do wniosku lub załącznik nieaktualny lub obarczony błędami;
6. Brak uwierzytelnionych kopii dokumentów, w tym nieopieczętowanie i nieopisanie załączników za zgodność z oryginałem i brak daty uwierzytelnienia;
7. Brak pieczęci instytucji lub podpisów osób upoważnionych pod wnioskiem i na załącznikach;
8. Brak autoryzacji kosztorysu przez osoby uprawnione;
9. Brak przedmiaru robót przy kosztorysie wstępnym (inwestorskim);
10. Niezgodność z zakresem zadań kwalifikowanych wymienionych w zarządzeniu i art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
11. Przekroczenie limitu trzech wniosków określonych w § 4 ust. 4 regulaminu;
12. Złożenie wniosku po terminie.

Jakie przepisy regulują przyznawanie dotacji?

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r., poz. 2187);
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. poz. 1674);

Regulamin
Wniosek o udzielenie dotacji
Wzór umowy na przyszłe prace
Wzór umowy na prace wykonane
Zarządzenie
 

Kolejny wpis na Mazowszu

wtorek, 23 stycznia 2018 10:42

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków dawnej oficyny dworskiej majątku Zamajdan-Olszyny pochodzącej z pocz. XX wieku, położonej w miejscowości Majdan przy ul. Al. gen. Grota Roweckiego 7, z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe.

Parterowa oficyna mieszkalna stanowi część zespołu dworsko-parkowego Zamajdan-Olszyny, którego właścicielami od końca XIX wieku byli Leon i Kazimiera Chrzanowscy, obejmującego zachowany do dziś dwór, wyremontowany i częściowo odtworzony w końcu lat 60. XX wieku, zespół folwarczny, którego jedyną pozostałością jest przedmiotowy budynek oraz park.

W 1928 roku majątek formalnie stał się własnością córki założycieli Olszyn, Haliny Królikowskiej z Chrzanowskich. Oficyna pełniła funkcję dodatkowego domu gościnnego dla licznie przybywających do Olszyn krewnych i przyjaciół rodziny, w tym intelektualistów i ludzi kultury. Częstym gościem w majątku był płk Stefan Rowecki, brat cioteczny Haliny Królikowskiej. Podczas wojny budynek oficyny, jako miejsce ustronne stał się, obok dworu, schronieniem dla wielu osób związanych z konspiracją, mieszkańców pobliskich wsi i miejscowości oraz żydowskich uciekinierów z gett w Falenicy i Otwocku. Po kapitulacji stolicy do Olszyn dotarł płk Rowecki, wówczas dowódca Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, wycofujący się spod Tomaszowa Lubelskiego wraz z dwoma żołnierzami. Jednocześnie jesienią 1939 roku za pośrednictwem Roweckiego w oficynie został ulokowany gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski „Torwid” i przebywał tu od 8 listopada 1939 r. przez około dwa miesiące. Spotkanie do jakiego doszło między Tokarzewskim a Roweckim oraz prawdopodobnie ich wspólny pobyt w olszyńskim majątku w końcu roku 1939, zaowocowały wypracowaniem podstaw organizacji państwa polskiego w warunkach konspiracji. Ponadto, 4 marca 1942 roku pod pretekstem uczczenia imienin Kazimiery Chrzanowskiej, „Grot” spotkał się w Olszynach z Zofią Kossak-Szatkowską współtwórczynią Rady Pomocy Żydom „ŻEGOTY”, czyniąc ustalenia dotyczące przyszłego kształtu organizacji.

W czasie okupacji w Olszynach schronienie znajdowali także inni członkowie konspiracji i przyjaciele rodziny, w tym Maria Rodziewiczówna z Jadwigą Skirmunttówną (w 1942 roku). Halina Królikowska dzięki swemu zaangażowaniu w działalność konspiracyjną i sprawy społeczne uzyskała szereg odznaczeń.

Te i inne fakty zostały udokumentowane w licznych publikacjach – artykułach, wspomnieniach oraz w opracowaniach biograficznych. Od 1994 roku upamiętnia je także tablica, zamontowana na elewacji budynku. Tablicę o analogicznej treści umieszczono również przy dworze.

Oficyna stanowi obiekt murowany, parterowy, na wysokim podpiwniczeniu, zaopatrzony w przybudówki, obecnie o częściowo zatartym kontekście przestrzennym z uwagi na podział dawnego majątku. Budynek przetrwał w niemal niezmodyfikowanym kształcie, a zachowana w wysokim stopniu dawna substancja budowlana i wyposażenie obejmuje m.in. okna ościeżnicowe z wewnętrznymi okiennicami oraz dawną stolarkę drzwiową.

Budynek posiada walor dokumentacyjny, jako pozostałość po zabudowaniach folwarcznych zespołu dworskiego rodziny Chrzanowskich, stanowiąc zarazem pamiątkę patriotycznego zaangażowania właścicieli Olszyn, niosących pomoc i oferujących bezpieczny azyl potrzebującym, zarówno w trudnych warunkach wojny, jak również tuż po jej zakończeniu.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Konkurs „Zabytek Zadbany 2018”

poniedziałek, 22 stycznia 2018 15:07

Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Konkurs jest skierowany do właścicieli, posiadaczy lub zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2013-2017; kategoria specjalna właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem obejmuje co najmniej dziesięć lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach:

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu

b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)

c) Adaptacja obiektów zabytkowych

d) Architektura i budownictwo drewniane

e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne

f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 89 521 26 87
fax.: 89 521 26 88

 

Strona 9 z 264

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g